неділя, 21 грудня 2014 р.

Роботу Інтернет-конференції
З А В Е Р Ш Е Н О!
Щира подяка всім, 
хто брав у ній участь! 

четвер, 18 грудня 2014 р.

Презентація учасників Інтернет-конференції 
Районний методичний кабінет - слайд 2
Загальноосвітні навчальні заклади - слайди 3-20
Дошкільні навчальні заклади - слайди 21-23
Маловисківський РБДЮТ - слайд 24

вівторок, 16 грудня 2014 р.

«ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ» У РОБОТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМКУ

У виступі розповідається про систему організації навчання учнів на уроках хімії.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ УЧНІВ


У виступі розповідається про професійну компетентність учителів природничого циклу та шляхи її підвищення.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИВНОЇ, КОМУНІКАТИВНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ


Набуття учнями математичних компетентностей - одна з найважливіших складових життєвих компетентностей. У своєму виступі я розглядаю лише три компентентності із багатьох існуючих. Це - інформативна, комунікативна та особистісна компетентності учнів.

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ТА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ


У статті розглядаються основні аспекти щодо педагогічної майстерності та культури вчителя, складові елементи та шляхи оволодіння майстерністю. Головні ознаки педагогічного спілкування  на суб'єкт-суб'єктному ґрунті.

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСВІТЯН РАЙОНУУ статті висвітлюється діяльність роботи районного методичного кабінету щодо розвитку творчого потенціалу освітян району.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ТА ЗНАНЬ УЧНІВ 
У виступі подано коротку характеристику інтерактивних методів навчання, рекомендації щодо їх використання на уроках природничих дисциплін.

ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СИНХРОННИЙ ЧЕМПІОНАТ МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ ПО ЩО?ДЕ?КОЛИ?«Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогонь допитливості і допитливості» (В.О.Сухомлинський)

РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ ПЕДАГОГІКИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


У даній роботі висвітлюється питання формування творчої особистості педагога, постійного збагачення його духовного рівня і педагогічної майстерності. Реалізація даної роботи здійснюється за системою методичної роботи у позашкільному навчальному закладі.

ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ДО ІННОВАЦІЙНОГО: ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ У НОВОМУ ФОРМАТІ

 
У статті висвітлено питання про застосування хмарних сервісів Google та Microsoft у роботі  методичного об’єднання педагогів, запропоновано рекомендації щодо організації відповідної роботи у закладі для учителів гуманітарного циклу.

РОЛЬ ДИНАМІЧНИХ ГРУП В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВЧИТЕЛЯМИ ІСТОРІЇУ статті автор доводить переваги інноваційних форм методичної роботи над традиційними, висвітлюючи роботу районних динамічних груп.

НАСТУПНІСТЬ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ


 У даній статті наступність розглядається як один з принципів неперервної освіти, адже на сьогоднішній день питання здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками загальної освіти набули в педагогічній практиці особливої актуальності.

ЕФЕКТИВНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ПОКАЗНИК ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ФАХІВЦЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 
 В тезах викладено інформацію про сучасні вимоги до практичних психологів, які необхідні для професійного становлення та запропоновані рекомендації для ефективного консультування.

НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ У МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК
Сьогоднішній день кричуще вимагає формування духовно-багатого покоління людей. В цих тезах говориться про новий підхід до виховання учнівської молоді, про інноваційні форми та методи науково – дослідницької роботи.

ПРОФЕСІЙНО КОМПЕТЕНТНИЙ ВЧИТЕЛЬ – УСПІШНИЙ ТА КОМПЕТЕНТНИЙ УЧЕНЬ


Професійна діяльність педагога характеризується його особистісними якостями і професійною компетентністю. У статті розкриваються поняття професійної компетентності вчителя, її ключові складові. Розглядаються вимоги до професійної компетентності вчителя та основні завдання щодо підвищення її рівня у межах загальноосвітнього навчального закладу.

ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КОНКУРС «ІТ-КОНТЕНТ СУЧАСНОГО УРОКУ» ЯК ОДНА З ФОРМ ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІКТ – КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯФормування ІКТ - компетентності вчителя є одним з найбільш актуальних питань системи безперервної педагогічної освіти.  Обласний методичний конкурс «ІТ – контент сучасного уроку» є однією з форм удосконалення ІКТ – компетентності вчителя.

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИУ виступі розглядається питання застосування інноваційних методик на уроках світової літератури і їх вплив на розвиток творчих здібностей школярів.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИУ статті окреслюються питання щодо використання інформаційних технологій у практиці роботи учителя.

РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ – ПЕРЕДУМОВА УСПІХУ УЧНІВ

У статті подані матеріали щодо сучасного бачення компетентного педагога  

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА


У роботі окреслено шляхи модернізації професійної компетентності педагога в сучасних умовах та підвищення рівня навчальних досягнень учнів в освітньому середовищі Злинської загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ШКОЛИУ статті висвітлені питання щодо використання інформаційних технологій в управлінській діяльності

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Сучасній освіті потрібен керівник нової генерації: лідер, менеджер, експерт. Процес професійного становлення менеджера навчального закладу є надзвичайно складним, але поступово набуває значення вирішального фактора впливу на якість освіти в цілому. Стиль керівництва, дії керівника освітнього закладу, управлінська культура визначають ефективність його професійної діяльності та, як наслідок – якість освітніх послуг.

ШКОЛА ЯК ОСЕРЕДОК КУЛЬТУРИ
У статті представлені матеріали з досвіду роботи Кіровської ЗШ І-ІІІ ст.
«Школа повинна навчати і виховувати навіть тоді, коли вчитель мовчить» – творче кредо педколективу Кіровської ЗШ.

ТВОРЧА РОБОТА НА УРОКАХ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У виступі обговорюється проблема залучення учнів до читання та їх зацікавлення предметом через креативні творчі завдання, які виконуються протягом навчального року.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

У статті розкривається проблема функціонування й розвитку загальноосвітнього навчального закладу на науковій основі.

ТВОРЧЕ САМОВИРАЖЕННЯ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ НА УРОКАХ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Творчість - природна потреба людини реалізувати свої, властиві лише їй задатки до активного та цілісного іі неприйняття. У зв'язку з творчим розвитком особистості важливим є активне співробітництво педагога й учнів, яке дає йогу дітям виявляти самостійність, розкутість, право висловити свою точку зору стосовно певної проблеми тощо. Як у самому місті шкільної освіти, так і в позакласній роботі закладено неабиякі можливості для розвитку природних задатків учнів. Професійна компетентність вчителя проявляється в умінні організувати творчу діяльність гімназистів.

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ В РОБОТІ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯУ статті розповідається про особливості використання інтерактивних методів у роботі з педагогічними кадрами, зокрема, під час проведення педагогічних рад. Подано детальний опис проведення таких учительських зібрань.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЯК ЗАПОРУКА ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ТА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ


У статті розглядаються основні аспекти щодо зростання молодого вчителя-філолога. Окреслено місце педагогічних компетентностей вчителя української мови та літератури як основного способу самовдосконалення і самоосвіти.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВУ статті подані матеріали з досвіду роботи загальноосвітнього закладу.

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ


У тезах розкрито загальні уявлення про сучасні підходи до професійної  діяльності  педагога, професійні вимоги до сучасного педагога та його розвиток, поняття про професійну компетентність педагога та її основні компоненти; коротко розкрито зміст основних педагогічних технологій, які можна використовувати на уроках світової літератури.

CАМООСВІТА ЯК ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Стаття містить матеріал щодо управління самоосвітньою діяльністю педагога. Розкрито сутність таких понять, як самоосвіта, особливості її структури. Визначено проблеми управління самоосвітньою роботою педагогів, подано шляхи їх вдосконалення.

РОЗВИТОК КРАЄЗНАВЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ


Однією з важливих умов формування професійної компетентності педагога є наявність цілого ряду особистісних якостей: любов до дітей, вміння будувати  свої взаємини з ними, вимогливість до себе та учнів, ерудиція, працездатність, мобільність тощо.

УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ

Яким має бути учитель історії ХХІ ст..? Це питання зовсім не риторичне. Безумовно, високо компетентним, що пропонує інноваційні підходи до навчання, який не боїться змін, а навпаки ініціює їх. Розкриваючи творчі таємниці вчителя, О.А.Захаренко писав: «Кого люблять діти? Хто не такий як усі, хто щодня радує їх новинкою, хто не буденно сіра, а святкова творча особистість» [1,с.37]. Ці слова видатного педагога справедливо можна віднести і до вчителя історії нового століття .

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ В АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇУ статті автор доводить переваги активного навчання над традиційним, висвітлює методи і прийоми, які доцільні в процесі викладання історії.

ФОРМУВАНННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ЦІННОСТЕЙ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У статті розкриваються аспекти вивчення світової літератури у загальноосвітніх закладах.

«ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ» У РОБОТІ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ
У виступі йде мова про творчий потенціал учителя, його компетентність та пошук ефективних форм роботи з учнями.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ


Розвиток професійної компетентності вчителів, створення умов для становлення творчо мислячої особистості учня - проблема, що має великий  вплив на успішне функціонування школи. Проблема професійної компетентності вчителя  розглядається як одна з центральних у психолого-педагогічних дослідженнях.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ


У статті розкривається доцільність створення та використання тестів на уроках української мови та літератури з метою перевірки рівня знань учнів при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ТА СТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИУ роботі висвітлено досвід учителя по залученню школярів до активної пошукової діяльності, розвитку творчих здібностей школярів та створення проблемних ситуацій на уроках української мови та літератури, реалізуючи при цьому такі принципи як поєднання традиційних форм роботи з новими технологіями.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ


У статті розглядаються  проблеми професійної компетентності вчителя,   актуальність вивчення даного феномену.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ СЛІВ ТА ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІСЕНЬ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


Професійна компетентність майстерності вчителя іноземної мови полягає в розвитку навчання учнів користуватись нею у житті через створення на уроках комунікативних ситуацій, наближених до життєвих. При цьому особлива увага приділяється смисловій правильності вислову, а не тільки правильності використаних мовних форм.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ - ФІЛОЛОГА


У статті  розглядаються деякі аспекти розвитку професійної компетентності вчителя української мови, проводиться детальний аналіз основних складових професійної компетентності вчителя-філолога.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ


У виступі розглядається застосування нестандартних форм організації навчання на уроках української мови та літератури.

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИУ тезах викладено інформацію про сучасні вимоги до вчителя-словесника та розвиток вчителем творчих здібностей учнів на уроках світової літератури, запропоновано методи і способи стимулювання творчої активності школярів.

ПРОБЛЕМА РОДИННОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРАХ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ
У статті розглянуто проблему формування системи родинних цінностей під час вивчення літератури рідного краю, запропоновано завдання та запитання пошукового характеру, спрямовані на засвоєння учнями сімейних цінностей.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ. НАПРЯМКИ, СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Глобалізація суспільства, потреба особистості в швидкій адаптації до умов сучасного світу, який весь час змінюється, посилює інтерес до мовної освіти. Мовна освіта є важливим засобом, котрий формує свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною в суспільстві, сприяє веденню діалогу культур у світі. Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця -«навчання упродовж життя», яка дає  усвідомлення необхідності самостійної діяльності особистості та його готовності опановувати нові знання, в тому числі, вивчати мови.

МІСЦЕ ОСВІТНЬОГО ВЕБ-РЕСУРСУ (БЛОГУ) У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА


У статті розглядаються можливості застосування сервісу Web 2.0 (блогу) у навчально-виховному процесі вчителя української мови та літератури.

«ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПОКАЗНИК ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ» У ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМКУ

Професійна компетентність педагога є дуже актуальною на сьогоднішній день, оскільки сучасні тенденції розвитку України зумовили пріоритетний характер освіти як провідної ланки демократизації суспільства. Перед школою постала низка якісно нових проблем, у числі яких – виховання духовно багатого, інтелектуально розвиненого покоління, збереження  й реалізація потенціалу освіти на рівні розвинених країн, а також максимальне задоволення потреб та інтересів школярів, педагогів, формування, розвиток та збереження неповторної індивідуальності як найвищої соціальної цінності.

ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ТА МЕТОДІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ АСТРОНОМІЇ

У роботі розглядаються деякі прийоми та методи застосування ІКТ та самостійних видів діяльності учнів під час вивчення шкільного курсу астрономії

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИУ виступі аналізується роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ
У роботі розглянуто питання застосування ІКТ при формуванні інформаційної компетентності школярів для більш успішного засвоєння програмового матеріалу.