вівторок, 16 грудня 2014 р.

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИУ тезах викладено інформацію про сучасні вимоги до вчителя-словесника та розвиток вчителем творчих здібностей учнів на уроках світової літератури, запропоновано методи і способи стимулювання творчої активності школярів.
У результаті вдосконалення професійної компетентності поглиблюється і розвивається така вчительська якість, як професійна майстерність, головними ознаками якої є фахове вміння навчати учнів основам певної науки, формувати в них позитивні риси особистості, розвивати їхні творчі здібності та схильності. Професійна компетентність – явище багатоскладове.
Серед складових можна виділити:
-         володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації, переробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу;
-         вміння спілкуватися, бути зрозумілим (ці вміння допомагають зрозуміти інших: учнів, учителів, батьків);
-         вміння працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них;
-          здатність до саморозвитку, самовизначення, самоосвіти, самовдосконалення;
-         вміння використовувати психологічні засоби навчання;
-         володіння засобами навчання у сфері навчального процесу, голосом, дикцією, інтонацією; уміти вибирати правильний стиль і тон у спілкування, управляти увагою учнів, темпом діяльності;
-          доброзичливість, чуйність, урівноваженість, толерантність тощо.
З-поміж інших хочеться окреслити одну з найактуальніших – педагогічну творчість, тому що сама професія вчителя – найбільш масова із творчих професій, тим більше, якщо мова йде про вчителя світової літератури.
Специфіка світової літератури як навчального предмета передбачає високий рівень культурологічної підготовки школярів, їхнього всебічного розвитку. Саме уроки літератури дають безмежний простір для творчої роботи вчителя та учнів.
Навчання літературі – це специфічна галузь творчої педагогічної діяльності, яка вимагає від учителя нестандартного мислення. Узявши за мету викладання світової літератури розвиток творчих здібностей особистості, вважаю, що ця проблема є актуальною на сучасному етапі в період особистісно-орієнтованого навчання.
Формування творчої людини засобами художньої літератури, насамперед, передбачає:
-         систематичне розвязання на уроці різноманітних творчих завдань;
-         урахування вікових особливостей учнів;
-         залучення до роботи на уроці всіх учнів;
-         відштовхування в постановці творчих проблем від тексту;
-         використання різних засобів, підходів до учня;
-         проблемний підхід до вивчення творів.
Урок повинен дати імпульс внутрішній роботі думки учнів, підготувати до діалогу з письменником, викликати колективне художнє переживання та обмін естетичними емоціями. Як досягнути цього?
До методів і способів стимулювання творчої активності учнів можна віднести такі:
-         створення сприятливої атмосфери спілкування;
-         забезпечення привабливого творчого характеру діяльності;
-         чітке визначення мети і кінцевих результатів роботи;
-         спонукання до генерування оригінальних ідей;
-         повага, довіра, визнання й подяка за досягнуті результати;
-         надання права самостійно приймати рішення;
-         практична спрямованість навчання;
-         моделювання життєвих ситуацій тощо.
Щоб стимулювати творчу активність школярів, використовую різні види творчо – розвивальних технологій:
-         навчальне дослідження:
-         ігри;
-         проекти;
-         презентації;
-         «мозковий штурм»;
-         усне малювання;
-         створення асоціативних ланцюжків;
-         «мікрофон» тощо.
Творчість – це спосіб самовираження, саморегуляції людини. Здатність творити можна розвинути.
         На уроках світової літератури використовую такі прийоми та форми роботи: рольові ігри, мандрівки, театралізації, бесіди з елементами дискусії, захист проекту групою чи поодинці та інші. Пропоную різні завдання: створення кросвордів, ребусів, літературної реклами, літературної вікторини, малюнкового плану до твору, написання власних казок, легенд, віршів тощо. Розвивають творче мислення учнів і різноманітні види самостійної роботи літературознавчого характеру. Особливо це виявляється під час проведення предметних тижнів чи інших позакласних заходів, де кожен учень може        самореалізуватися, знайти собі завдання по можливостям і по душі.
         Для досягнення необхідних результатів сьогодні уже неможливо обійтися без впровадження ІКТ, що дає можливість:
-         підвищити темп уроку;
-         збільшити час для самостійної роботи учнів;
-         вести диференційовану роботу з учнями;
-         зацікавити предметом;
-         підвищити якість знань школярів;
-         розвинути творчий потенціал учнів.
Якщо ми виховаємо особистість, здатну творчо засвоювати знання і використовувати їх на практиці, ми відродимо інтелектуальний потенціал країни, від якого залежить майбутнє нашої держави.
Література
1. Вишневський О. Педагогіка в пошуках духовності // Рідна школа. - 2005. - №7. - С 3-6.
2. Григор’єва І.Компетентнісний підхід до вивчення світової літератури в загальноосвітній школі//Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - №1. –  С. 11-13.
3. Дудка І. С. Використання мультимедійних технологій у процесі навчання // Завуч. -2008. - № 31. - С. 10 - 12.
4. Карпік М. Розвиток творчих здібностей школярів засобами інноваційних методик// Всесвітня література в сучасній школі. - 2013. - №11-12. –  С. 12-15
5. Таранік-Ткачук К. Складові майстерності вчителя та фактор створення сучасного і успішного уроку літератури//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011.- №7-8.- С.17-19

6 коментарів:

 1. Повністю згодна, уроки літератури покликані творити Людину. А молоде творче покоління - це наше майбутнє. Успіхів Вам у роботі!

  ВідповістиВидалити
 2. Учитель словесник - це учитель поет, який спираючись на методику особистісно - орієнтовного навчання уміє зацікавити і захопити вихованців красою літератури, передати неповторний колорит і самобутність художньої літератури як мистецтва слова, зацікавити учнів своїм предметом, не залишити їх байдужими. Учням нашої школи пощастило, що саме ви, Ірино Валентинівно, є їхнім учителем. Бажаю Вам творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
 3. Згодна із вище сказаним та хочу додати, що саме через призму художнього слова й розвиваються творчі здібності учнів й встановлюється зв*язок між світом і особистістю. А допомогти в цьому може вчитель літератури, який являється своєрідним провідником. Тож, бажаю вам, Ірино Валентинівно, завжди ставити перед собою найвищі цілі та досягати їх!

  ВідповістиВидалити
 4. Молодець ! Успіхів Вам у роботі .

  ВідповістиВидалити
 5. Безперечно, в умовах становлення інформаційного суспільства, входження України у європейську спільноту навчально-виховний процес розглядається як засіб розвитку учнів – одним із головних його завдань, окрім надання знань, є вироблення стійкої мотивації до навчання, спонукання учнів до самоосвіти, пов'язаної з розвитком їх творчого та критичного мислення. Сьогодні, Ірино Валентинівно, Ви навчаєте і виховуєте особистостей майбутнього, яким доведеться знаходити способи розв’язання будь-яких проблем у різних життєвих ситуаціях через 20-30 років. Способи стимулювання учнів до творчої активності, які використовуєте на уроках є важливими і дієвими. Тож, бажаю Вам наснаги в роботі, оптимізму й творчих перемог !

  ВідповістиВидалити
 6. Безперечно, сьогодні, у час розвитку високих технологій, обмаль творчого підходу до роз-витку особистості. Ірино Валентинівно! Повністю з вами згодна, Такий підхід до організації роботи на уроках дозволить формувати людину добру,лагідну, здатну бачити красу й нести її з собою людям. Так тримати! Хай перемагає добре начало!

  ВідповістиВидалити