вівторок, 16 грудня 2014 р.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ УЧНІВ


У виступі розповідається про професійну компетентність учителів природничого циклу та шляхи її підвищення.

Учитель готується до гарного уроку все життя... Така духовна і філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці.
В.О. Сухомлинський
 Учитель нової формації має бути духовно розвиненою творчою особистістю, здатною до рефлексії, що володіє професійними навичками, педагогічним даром та прагненням до нового. Компетентність педагога залежить від рівня сформованості трьох груп компетенцій, якими має володіти вчитель нової формації: методологічні (психолого-педагогічні), загальнокультурні (світоглядні), предметно-орієнтовані. Учитель-професіонал повинен не тільки досконало володіти своїм предметом, а й уміти організовувати діяльність учнів та передбачати її результати, корегувати можливі відхилення, тобто бути компетентною особистістю.
Здійснити якісну освіту може тільки висококваліфікований, творчий, соціально-активний, конкурентоспроможний педагог, зорієнтований на гуманістичні цінності: гнучко адаптуватися в змінних життєвих ситуаціях, самостійно критично мислити, використовувати сучасні технології, генерувати нові ідеї, бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, розвивати свої духовність, інтелект, культурний рівень.
Крім того, педагогічна компетентність учителя – це єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. Відомі педагоги-новатори по-різному підходять до розкриття змісту поняття «педагогічна компетентність». Так, наприклад, В. Бондар уважає, що компетентний учитель організує педагогічну діяльність так, щоб вона була спрямована на отримання усвідомленого результату. М. Коломієць розглядає компетентність як сукупність знань, умінь, навичок, які потрібні для успішного виконання функцій навчання, виховання, розвитку особистості дитини. А.Маркова вважає, що професійно компетентна людина успішно розв’язує завдання навчання й виховання, готує для суспільства випускника з бажаними психологічними якостями, досягає бажаних результатів у розвитку особистості учнів.
При оцінюванні професіоналізму вчителя широкого запровадження набув термін «професійна компетентність педагога», який розуміємо як здатність педагога перетворювати процес навчання професії в засіб формування особистості учня і відображає можливості педагога самостійно та ефективно вирішувати педагогічні задачі. Складність цього феномена полягає в тому, що ми маємо враховувати всі нижчезазначені його елементи:
       спеціальна (професійна) компетентність в сфері навчальної дисципліни, що викладається;
       методична компетентність;
       соціально-психологічна компетентність в сфері процесів спілкування;
       диференціально-психологічна компетентність в сфері визначення мотивів, здібностей, спрямованостей учнів;
       ауто-психологічна компетентність в сфері переваг і недоліків власної діяльності особистості.
До складу спеціальної компетентності доцільно включити:
       наукову компетентність, тобто володіння спеціальними знаннями та вміннями у відповідній галузі;
       інтерактивну компетентність – здатність сполучати теорію та практику при вирішенні професійних завдань.
Щодо методичної компетентності – вона є багаторівневою та багатоаспектною і вміщує такі складові:
       концептуальну – знання теоретичних основ професійної діяльності;
       технологічну – володіння базовими професійними уміннями;
       інформаційну – володіння сучасними засобами інформатизації навчального процесу;
       адаптивну – уміння передбачити зміни в освітньому середовищі та бути до них готовими.
Як правило, реалізація цих складових педагогічної компетентності відбувається через участь вчителя в роботі семінарів, творчих груп, конференцій, майстер-класів, а також у різноманітних фахових конкурсах. Так, разом із Капінус О.Л. ми є членами творчої лабораторії вчителів хімії та біології, яка працює на базі районного методичного кабінету. В листопаді 2013 року брали участь у засіданні обласної творчої групи вчителів природничих дисциплін на базі ЗШ №35 І-ІІІ ступенів м. Кіровограда. На цьому засіданні Олена Леонідівна ділилась із колегами своїм досвідом щодо використання програмного засобу Smart Notebook на уроках біології. У травні 2014 року на базі Оникіївської ЗШ І-ІІІ ст. проходив регіональний науково-практичний семінар «Використання сучасних технологій навчання в процесі викладання природничих дисциплін» знову за участю учителя біології Капінус О.Л. Вона, до того ж, стала лауреатом (ІІ місце) обласного конкурсу «Проектування ІТ-контекту сучасного уроку» в номінації «Розробка ІТ-контекту з використанням програмного засобу Smart Notebook для організації інтерактивної взаємодії на занятті».
Особисті якості вчителя (як одна з найголовніших складових професійної компетентності) – доброзичливість, чуйність, урівноваженість, витонченість, толерантність, рефлексія, людяність. Високі вимоги до сучасного педагога обумовлені об’єктивними потребами суспільства, новими завданнями, які ставить перед нами життя. Конкурентоспроможний учитель - це соціально-активний учитель, він активно взаємодіє з батьками, дітьми, громадськістю, є повноправним учасником навчально-виховного процесу, де з одного боку виконує соціальне замовлення батьків, а з іншого – замовлення держави. Тому сучасний учитель повинен бути творчим, креативним, тобто вчителем-новатором, якому притаманні риси характеру вчителя-дослідника, учителя-лідера, педагога нової формації, який прoфecійнo володіє всім арсеналом педагогічних засобів, постійно прагне до самовдосконалення та саморозвитку, стимулюючи до цього своїх учнів. Такому вчителю притаманні особистісні цінності (оптимізм, життєстійкість, впевненість в своїх силах, вміння бути амбіційним); лідерські цінності (цілеспрямованість і вміння прокладати шлях до завтрашніх успіхів, харизма, інтуїція, логіка, здатність відрізняти перспективні ідеї від фантазій); професійні цінності інтелектуальної, мотиваційно-діяльнісної культури (емпатія, здатність імпровізувати, креативність, відповідальність, стресостійкість).
Як зазначалося вище, однією із складовий методичної компетентності є володіння інформаційними технологіями. Їх упровадження – це потреба сьогодення, яка ґрунтується на потребах та інтересах дитини. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вигляді учнівських та вчительських презентацій визначає шляхи просування кожного учня від репродуктивного до творчого, що реалізує головний зміст і призначення навчання – створює умови для співробітництва вчителя та учнів, і тим самим, допомагає учню проявити свої здібності. Щоб не «відставати» від учнів, учителі кафедри природничих наук (Капінус О.Л., Небога Т.В., Крячко Н.В.) постійно вдосконалюють вміння користуватися комп’ютером, мультимедійною дошкою, ІТ-контентом. На базі гімназії вони пройшли очні курси за програмою Intel «Навчання для майбутнього» та курси «Основи Інтернету». Також Олена Леонідівна та Наталія Вікторівна опанували програмний засіб Smart Notebook і застосовують його на своїх уроках. Тетяною Вікторівною систематично проводяться уроки хімії з використанням ІКТ-супроводу: «Нітрати», «Силікатна промисловість», «Мило. Синтетичні мийні засоби» тощо.
Систематична активна творча діяльність учителів упродовж певного часу призводить до глибокого та всебічного опрацювання педагогом обраного питання, робить учителя ефективнішим, ставить його в позицію диригента навчально-виховною діяльністю учнів, розкриває особистісний потенціал вчителя, створює творчу атмосферу, де рівень досягнень кожного вчителя впливає на показники досягнень учнів.
Цінності конкурентоспоможного вчителя безмежні, вони є невимовним «кодексом честі» вчителів, який складався століттями, по крихтах з досвіду роботи мільйонів педагогів-практиків, відбираючи кращі методики і технології. Конкурентоспроможний учитель, духовна сила якого в його цінностях, навчає саме так і тим самим забезпечує належну якість життя і міць держави.
«Вік живи - вік учись». У цьому прислів'ї акумульована велика мудрість про необхідність (а в ідеальному варіанті – потребу) учитися протягом усього життя. І не лише заради підтримання професійного рівня, а й задля особистісного зростання - інтелектуального, культурного, духовного. Тим паче, якщо ти особисто відповідальний за зростання інших індивідів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.  Бровкіна Л. Професійне зростання педагога // Завуч. – 2004. - №28
2.   Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. / І.А.Зязюн. – К.: МАУП, 2000. – 309 с.
3.  Карпова Л.Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04/ Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2004. – 20 с.
4.  Проблеми підготовки сучасного вчителя [Текст] : збірник наукових праць. № 1 / [ред кол.: Н.С. Побірченко, О.О. Ярошинська, М.Б. Євтух]; МОН України, Уманський ДПУ ім. П. Тичини. - [Умань] : [Софія], 2010. - 271, [1] с.

2 коментарі:

  1. Дати якісну освіту може компетентний та конкурентноспроможний педагог, який іде в ногу з часом. Результат його роботи - це міцні знання та сформовані життєві компетенції в учнів. Вчителі природничого циклу Маловисківської гімназії результативно працюють в даному напрямку.

    ВідповістиВидалити
  2. Дякую за досвід і вважаю , що необхідна стаття, і можна почерпнути необхідне.

    ВідповістиВидалити