понеділок, 15 грудня 2014 р.

«ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ» У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ


   
    У статті висвітлено питання різноманітних наукових  підходів до проблеми професійної компетентності вчителя, показано актуальність вивчення даного питання.

 В українському суспільстві на сьогодні найактуальнішим залишається питання про конкурентоспроможність спеціалістів в умовах ринкової економіки, стрімких технологічних змін, глобалізації суспільства. На нашу думку, успіх вирішення даної проблеми безпосередньо залежить від працівників освітньої сфери, бо саме від професійної компетентності учителя залежить формування конкурентоздатності, ключових компетентностей учнів. Ми вважаємо, що удосконалення рівня професійної компетентності вчителів  – один із основних напрямів реформування сучасної системи освіти.       
    Головний нормативно-правовий документ Міністерства освіти і науки України свідчить: «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру» [5, п. 1 статті 56].
     Останнім часом проблема професійної компетентності педагогічних працівників перебуває в центрі уваги дослідників. Цей факт є визнанням того, що компетентність відіграє провідну роль у педагогічній діяльності і  формується на основі практичного досвіду.
Основні сфери діяльності вчителя в структурі професійної компетентності можна проаналізувати через такі складові:
·        професійні,психологічні та педагогічні знання;
·        професійні педагогічні вміння;
·        професійні психологічні позиції, установки вчителя, яких вимагає педагогічна професія;
·         особистісні якості.
      Важливість окремих складових може бути нерівноцінною. Пріоритетними є ті складові,  які свідчать про результати педагогічної праці. Людина може бути професіоналом у своїй сфері , але не бути компетентною у вирішенні всіх професійних питань. «Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителю треба ввібрати в себе море світла, ні на хвилю не відходячи від променів вічно сяючого сонця знань», - наголошував В.О. Сухомлинський[3].
     Продиктований потребами сьогоднішнього дня високий рівень вимог до освіти учнів початкових класів може бути реалізований тільки тоді, коли вчитель початкової школи буде високопрофесійним, компетентним фахівцем у своїй області. Такий фахівець повинен не лише сам мати фундаментальну освітню підготовку і володіти професійними знаннями і уміннями, що відповідають рівню сучасної психолого-педагогічної науки. Він повинен усвідомлювати цілі і значення своєї професійної праці в цілісній системі безперервної освіти, бути професійно мобільним, тобто гнучко реагувати на зміни соціальної ситуації розвитку школярів, опановувати нові психолого-педагогічні вимоги до педагогічного процесу і нові педагогічні технології. Це означає, що сучасний учитель початкових класів – це творчий суб’єкт професійної педагогічної діяльності.
    З цього слідує що можна виділити п’ять критеріїв професійної компетентності вчителя початкових класів:
·        загальнокультурний критерій;
·        загальнопрофесійний критерій;
·        комунікативний критерій;
·        особовий критерій;
·        критерій саморозвитку і самоосвіти.
      Показниками професійної компетентності вчителя початкових класів можна вважати:
·        самокритичність, вимогливість до себе;
·        потреба в оновленні теоретичного і практичного досвіду педагогічної діяльності, схильність до інноваційної діяльності;
·        дослідницький стиль діяльності.
      Представлені критерії оцінки професійної компетентності вчителя початкових класів є одним з можливих підходів до аналізу проблеми педагогічного професіоналізму. Цей підхід не претендує на вичерпну повноту і глибину, але в той же час дозволяє розробляти основи для зручної і доступної діагностики професійної компетентності вчителя з опорою на розроблені показники по кожному з виділених критеріїв.
       За словами Е.Фромма: «Якщо людина хоче стати майстром в якому-небудь мистецтві,йому має бути підпорядковане все її життя. Власна особистість стає інструментом у практиці мистецтва, інструментом, який треба підтримувати в такому стані, щоб він міг виконувати свої особливі функції».
                                                           Модель вчителя майстра
Професійність
Знання предмета діяльності (учитель повинен вільно і гучно оперувати інформацією, бачити зв'язок в складній структурі доказів, уміти легко подавати учням знання і націлювати їх на оволодіння ними);
Любов до дітей (віра в потенційні можливості учнів);
Розумна вимогливість (дисциплінує учня);
Педагогічний такт (створення толерантних стосунків);
Педагогічне передбачення (уміння визначити можливі утруднення);
Іноваційність науково-педагогічного мислення
Особисті якості:
Високий рівень соціальної відповідальності;
Прагнення до самоосвіти (тісно пов’язане із зацікавленістю вчителя, натхнення до роботи, що, у свою чергу, підвищує емоційно-вольовий вплив педагога на учнів);
Духовна культура, справжня інтелігентність;
Гуманність, оптимізм, почуття гумору;
Критичність і самокритичність;
Креативність мислення
Компетентності
Інтелектуальна компетентність (наукові знання);
Психологічна компетентність;
Управлінська компетентність (базові вміння);
Мотиваційна компетентність;
Проективна компетентність;
Методична компетентність
Творчі якості
Креативність (здібність виробляти нові ідеї);
Інтуїція (виявлення суттєвості);
Дивергентність (здібність мати декілька підходів до рішення однієї проблеми);
Оригінальність (наявність творчої уяви до підходу);
Асоціативність (вміння проводити аналогію)

     Професійний педагогічний потенціал вчителя не може бути сформований одного разу і назавжди. Воно повинне здійснюватися на основі критичного і вимогливого відношення педагога до себе і до своєї роботи. А тому постійне особове і професійне зростання в ідеалі виступає як невід’ємна риса професіоналізму вчителя, тому професійна компетентність - це мистецтво, яке повинно постійно удосконалюватись.
                                              
Бібліографія
1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.
2. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: У 5-ти т. / В.О. Сухомлинський. — К., 1976-1978.
3. Н.Ф. Сергієнко Професійна компетентність сучасного вчителя / Електронний ресурс. - Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua.
4. Федченко О. Професійна компетентність  педагога початкової школи. // Методист. – 2012. - №8

2 коментарі:

  1. Колектив початкових класів Вашої школи результатами своєї роботи доводить, що кожен з Вас є професійно компетентним педагогом. Успіхів, колеги, Вам і в майбутньому!

    ВідповістиВидалити
  2. Погоджуюся з тим, що неможна одного разу навчившись, потім стати справжнім кваліфікованим спеціалістом на все життя. В сучасному інформаційному світі, який швидко змінюється, неперервна освіта і самовдосконалення перетворюються в життєву необхідність. У теперішній час зароджується нова епоха - освітня, яка занурює людство в конкурентне середовище. Щоб досягти успіху потрібно творчо переробляти знання, сприймати дійсність в протиріччях, мати бажання навчатися все життя.
    Дякую Вам, колеги, за майстерність і творчий підхід, терпимість і мудрість, вірність обраній професії !

    ВідповістиВидалити