вівторок, 16 грудня 2014 р.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ. НАПРЯМКИ, СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Глобалізація суспільства, потреба особистості в швидкій адаптації до умов сучасного світу, який весь час змінюється, посилює інтерес до мовної освіти. Мовна освіта є важливим засобом, котрий формує свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною в суспільстві, сприяє веденню діалогу культур у світі. Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця -«навчання упродовж життя», яка дає  усвідомлення необхідності самостійної діяльності особистості та його готовності опановувати нові знання, в тому числі, вивчати мови.
На мою думку, школа є тим навчальним закладом, де формуються  базові механізми правильного спілкування, котрі в майбутньому випускники зможуть розвивати і удосконалювати відповідно до власних потреб.  В.О.Сухомлинський писав: «Школа – це тонкий і чутливий музичний  інструмент, який  творить мелодію людської гармонії, що впливає  на душу кожного вихованця, але творить лише тоді, коли цей інструмент добре настроєний, а настроює його педагог». У сучасного вчителя немає іншого морального вибору, крім чистоти , щирості, відкритості і прямоти.
Запорукою успішного навчання учнів є професійна компетентність вчителя. Компетентність – здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти і виконувати поставлені завдання (З програми  DeSeCo). Теоретичні основи компетентнісного підходу розробляються у вітчизняній педагогіці лише останніми роками. Професійна компетентність – це володіння необхідними знаннями, уміннями та навичками, що визначають сформованість педагогічної діяльності, спілкування з особистістю, як носієм певних цінностей та ідеалів, складовими якої є :
         а) загальноособистісна. Вчитель користується авторитетом серед вихованців, колег, батьків, громадськості, високоморальний, з гуманістичною спрямованістю, милосердний, вміє співчувати іншим, зрозуміти їх і в той же час є діловим, справедливим , принциповим, працьовитим, оптимістично налаштованим. Від таких педагогів учень отримує заряд упевненості, знаходить підтримку своєї ініціативи в різних справах. Усе це – загальнолюдські якості, які властиві будь – якій професії.
         б) професійна. Запорукою успішного навчання є педагогічна майстерність, під якою розуміється комплекс властивості особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності. Такий педагог досконало розуміє свій предмет, відмінно знає багато інших предметів або орієнтується в них. Це й захоплення різними галузями мистецтва, володіння мовами, знань техніки, спорту, політики, багатьох побутових питань. Педагогічна майстерність містить високе мистецтво навчання і виховання, що учитель постійно підвищує, шліфує, невпинно вдосконалює, критично осмислює свій досвід і опановує кращий досвід колег. Такий учитель постійно займається самоосвітою, володіє високим рівнем якості в навчально-виховній роботі, комунікабельний, висококультурний, тактовний, поважний до співрозмовника, вміє вислухати його, переконати фактами.
         Розрізняють три напрямки професійної компетенції  вчителя суспільно гуманітарного циклу, особливо вчителя іноземної мови :
1. Операційно – мотиваційний (мета уроку). Для визначення мети уроку передбачається виконання  таких завдань: правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів словосполучень і речень; оволодіння найбільш уживаною лексикою в межах визначеної тематики; володіння основними граматичними категоріями; розуміння на слух мови вчителя, однокласників, змісту тексті; участь у діалогічному спілкуванні; уміння висловлюватися в межах тематики; правильне написання слів, речень, словосполучень, своїх власних висловлювань;засвоєння відомостей про країну, мова якої вивчається. На уроках англійської мови  намагаюсь формувати в учнів таких особистісних якостей як: усвідомлення функцій іноземної мови в навчальному процесі і суспільстві, усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої сприймається дійсність, розуміння особливостей власного мислення, зіставлення іноземної мови з рідною, уміння працювати з підручником, словником, довідковою літературою, комп’ютером, Інтернетом, мультимедійною дошкою.
2. Виконавчий (те, що робиться на уроці) Основною формою навчання в загальноосвітній школі є урок. Успішність учнів на 80% залежить від якості викладання, професійної компетенції учителя, його вміння донести предмет. Бути відмінним викладачем непросто. Часто потрібні роки, аби набути й удосконалити навички, адже гарний вчитель – це не тільки глибокі знання свого предмета, але й уміння їх викласти. Саме слово «викладач» красномовно говорить про себе: той, хто викладає, доносить предмет до розуміння учнів, роз’яснює матеріал і розкладає його по поличках так, щоб він запам’ятався назавжди. У своїй роботі  користуюся інтерактивною методикою. Це означає: гармонійний розвиток як письма й говоріння, так навичок аудіювання і читання. За цією методикою при прослуховуванні диска для аудіювання, одночасно опрацьовуються навички говоріння та вдосконалюються навички письма. Я вважаю, що учитель починається з того, як він заходить до класу, як він причесаний і який має вигляд. У викладачі вчить усе: манера говорити, манера триматися і навіть манера робити зауваження – все це дуже важливо. Якщо говорити про організацію уроку, то слід виділити такі його компоненти, як початок і завершення уроку. Урок має бути енергійним, один вид активності необхідно змінювати іншим. Запорукою успішного навчання буде те, наскільки вдалося зацікавити дитину своїм предметом. Гарний педагог повинен бути сам цікавою особистістю, добре знати свою справу, намагатися зробити так, щоб прийшовши додому після школи, учень з азартом брався за вивчення  його предмета, а наступного дня з радістю йшов на урок. А для цього вчителю необхідно постійно працювати над собою, зростати професійно.
         3.Контрольно – оцінний (оцінювання підсумків роботи, постановка нових завдань). У кожного педагога є своя методика викладання предмета, але не варто забувати про систему  підбиття підсумків і заохочень. Немає дітей, яких не можна навчити. Ніколи не можна принижувати учнів, навіть ставлячи погану оцінку. Щоб отримувати плоди своєї праці, необхідно володіти певним арсеналом методичних прийомів та педагогічних секретів, знайти ключик до кожного класу й кожної дитини, підтримувати  дисципліну в колективі, виробити правильний тон спілкування, навчитися завойовувати авторитет мати почуття гумору і навіть враховувати такі незначні речі, як постава, погляд, міміка, жести, одяг. Та ще дуже багато чого! У своїй роботі  я оцінюю комунікативні компетенції учнів, відповідно до їх  вікових особливостей та інтересів, що складаються з:
а) мовної компетенції, яка забезпечує оволодіння учнями мовним матеріалом з метою використання його в усному та писемному мовленні;
б)соціолінгвістичної компетенції, яка забезпечує формування умінь користуватися у процесі спілкування мовленнєвими зразками, особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мова якої вивчається;
в) прагматичної компетенції,яка пов’язана зі знаннями принципів, за якими висловлювання організуються та використовуються для здійснення комунікативних функцій та узгодження з інтерактивними схемами.
Оволодіння іноземною мовою відбувається не тільки на уроці. А тому органічне поєднання уроку, домашньої і позакласної роботи забезпечить ефективне формування умінь та навичок у підготовці учнів до Державної підсумкової атестації та до Зовнішнього незалежного оцінювання.  Успішна реалізація змісту навчання можлива за умов раціонального використання навчальних засобів, основними з яких є підручники. Проте лише підручник не може забезпечити досягнення цілей, визначених державою.
         Для успішного навчання  доцільно впроваджувати  на уроках електронні носії інформації, які урізноманітнюють навчальний процес, сприяють його ефективності, дозволяють диференціювати навчальну діяльність учнів відповідно до  їхніх рис та здібностей.
Бібліографія

1. Журнали «Англійська мова в школі» №3 2011, №3 2009
2. Програма «Іноземні мови в школі» 2011
3. В. О. Сухомлинський. Том 2

2 коментарі:

  1. Актуальна робота на сучасному етапі розвитку України, як європейської держави.

    ВідповістиВидалити
  2. Компетентнісний підхід у вивченні іноземної мови є визначальним у досягненні результативності роботи.

    ВідповістиВидалити