вівторок, 16 грудня 2014 р.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВУ статті подані матеріали з досвіду роботи загальноосвітнього закладу.
Пріоритетним у розвитку освіти України в ХХІ столітті є «підготовка людей високої освіченості й моралі, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукомістких та інформаційних технологій, мобільності та конкурентоспроможних на ринку праці».
Школа ХХІ століття - школа компетентної відповідальної людини, а значить, переходу від знаннєвої до компетентнісної освіти. Це знайшло відображення у провідних освітянських документах: Державному стандарті початкової, базової та повної освіти, Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законі України «Про освіту» та в інших нормативних документах. Зокрема в Концепції загальної середньої освіти зазначено: «Освіта ХХІ столітті - це освіта для людини. ЇЇ стрижень –розвивальна, культуро творча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання та вміння, для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни»
Відповідно до перспективного плану роботи школи протягом 2013 2018 р.р. педагогічний колектив школи  працюватиме над єдиною науковою проблемою « Урок, як основа формування ключових компетентностей учнів».
Це не випадково, адже компетентнісний підхід до організації навчально–виховного процесу виступає сьогодні як фактор оновлення змісту шкільної освіти.
Педагогічний колектив поставив завдання - виховати людину здатну створити власне життя, здатну активно і творчо працювати, діяти, та вдосконалюватися інтелектуально, морально і фізично, саморозвиватись.
Сучасна школа потребує педагога нового типу – вчителя – дослідника, новатора. Тому ми будуємо роботу так, щоб кожен вчитель міг найбільше повно розкрити здібності й талант,розвивати ініціативу та творчий пошук, самореалізуватись у професійній діяльності. Ці завдання зможе реалізувати професійно компетентний вчитель. Тому завдання адміністрації школи систематично і цілеспрямовано керувати процесом зростання професійної компетентності вчителів. На думку О. Пометун , компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, під якою розуміють набір знань, умінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно діяти або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення певних успіхів у професійній діяльності.
З 2013 року в школі діє психолого–педагогічний семінар  «Формування професійної компетентності вчителя»,завдання якого, визначити складові професійної майстерності вчителя. Внаслідок колективного обговорення отримали визначення: «Професійна компетентність - це якість особистості, яка дає змогу фахівцеві максимально ефективно здійснювати свою діяльність, а також сприяє його саморозвитку і самовдосконалення». На одному із засідань психолого-педагогічного семінару на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти визначили основні види ключових компетентностей , якими необхідно володіти сучасному вчителю, а саме: соціальною -це комунікативні навички вчителя, культура його міжособистісних відносин, уміння працювати в команді. Уміння уникати конфліктів, а вразі потреби розв’язувати їх; професійною – педагог неодмінно повинен знати методику викладання предмету як основу професіоналізму, педагогічні технології, уміти конструювати сучасні уроки; загальнокультурною – вміння володіти міжособистісними взаєминами «вчитель – учень», дотримуватись принципів толерантності та мовної культури;   здоров’язберігаючою – вміння спрямованні на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я свого та оточуючих, сприяти збереженню та укріпленню здоров’я учнів; інформаційно-комунікаційною – сучасний педагог повинен володіти інформаційними технологіями, уміти визначати необхідні джерела інформації, працювати з ними.
Також визначили основні складові та шляхи формування професійної компетентності вчителя.
Під час практичного заняття «Професійні якості вчителя», було  проведено анкетування серед вчителів «Діагностика професійної компетентності вчителя» Анкетування визначало такі компетентності вчителя: професійну, психолого–педагогічну, методичну. Кожен вчитель відповідаючи на питання анкети, визначив свій власний рівень професійної  компетентності від оптимального до критичного. Результати анкетування зорієнтували кожного вчителя на визначення індивідуальних питань для самоосвіти. Саме їй останнім часом приділяється велика увага, тому що в ході її вчитель задовольняє власні пізнавальні потреби та вдосконалює здібності, підвищує рівень власної професійної компетентності. У процесі роботи дійшли висновку, що однією з умов зростання професійної компетентності педагога є мотивація, оскільки прагнення людини знайти себе в діяльності й пізнати себе в результатах своєї праці беззаперечне і визначається всіма.
З метою підвищення професійної компетентності вчителів було проведено педагогічну раду у формі «Діаманту». Спочатку педагоги індивідуально визначали найважливішу компетентність учителя, заповнивши «грані» діаманту в такій послідовності: найважливішу компетентність – у самий  верхній куток, менш значущі нижче, і саму слабку у найнижчу «грань».
Аналогічно  проводилась робота в парах , де з двох думок обиралась найбільш значуща. Потім пари обєднувалися в групи, проводилась аналогічна робота. Представники від груп презентували свою роботу і обґрунтовували  свій вибір.
З найбільш вдалих пропозицій уклали останній варіант «діаманту».
Методична компетентність вчителя зумовлює його педагогічну майстерність. На думку А.М. Макаренка «педагогічна майстерність – це знання особливостей педагогічного процесу, уміння його побудувати і привести в рух» Підвищення методичної компетентності вчителів вирішуємо через організацію різноманітних методичних заходів. Вчителі виступають на засіданнях педагогічних рад, психолого–педагогічних семінарах, активно беруть участь у тренінгах, практичних заняттях,у роботі шкільних предметних об’єднань.
Реалізуючи  проблему школи «Урок як основа формування ключових компетентностей учнів», вчителі особливу увагу приділяють конструюванню уроку. Якість навчання може бути лише за умов цілеспрямованого й послідовного вдосконалення уроку, тому що урок і самоаналіз уроку – це засоби підвищення професійної компетентності вчителя. Джозеф Кіплінг сказав:«Освіта – найвеличніша з усіх земних благ, але тільки тоді,коли вона найвищої якості. Інакше вона абсолютно даремна.»
Кожен вчитель нашого колективу переконаний, що тільки вчитель професійною компетентністю, розвиненими творчими здібностями, високим рівнем інтелігентності,                ерудованості зможе виховати особистість.
Література
1.О.І.ПометунКомпетентнісний підхід в сучасній освіті: світовий досвід та
українські перспективи. –К: К.І.С., 2004 . с 16-25.
2.Державний стандарт загальної середньої освіти
3.В.Лаврук Діагностика управлінської компетентності директора школи - К: Шк.світ,2008р
4.Журнал Педагогічна майстерність №2 лютий 2011 р. стаття Сухорукова А.А.
Комплексний підхід до формування професійної компетентності педагогів.

4 коментарі:

 1. На мій погляд, професійна компетентність вчителя – поняття
  динамічне, багатогранне й багатоаспектне, його зміст змінюється у
  відповідності із процесами, що відбуваються в суспільстві й освіті. Обраний Вами напрям дослідження повинен мати своє продовження. Обрана Вами тема є досьть актуальною в даний період розвитку освіти, тому я цілком і повністю її підтримую. Педагогам даної школи бажаю щастя, здоров'я та нових творчих звершень на ниві педагогічної діяльності!!!
  P.S учень школи, випуск 2006.

  ВідповістиВидалити
 2. Я учень цієї школи, 2000 року випуску.Обрав професію вчителя саме завдяки таким людям, які працюють в цій школі. Дякую за ті знання, за те виховання... Щастя, наснаги і витримки в цей не легкий час...

  ВідповістиВидалити
 3. Шановні колеги! Працюючи поруч з Вами 18 років, можу сміливо запевнити, що у Вашій, ",,,найкращій школі в цілім світі", зібрався справжній дружній колектив висококомпетентних педагогів, який люблять діти, шанують батьки, поважає сільська громада. Мені приємно, що досягнувши позитивного результату в своїй роботі ви не зупиняєтеся, а завжди знаходитеся в творчому пошуку. Бажаю Вам творчих звершень і високої результативності Вашої праці.

  ВідповістиВидалити
 4. Якщо вчителі школи переконані, що тільки вчитель професійною компетентністю, розвиненими творчими здібностями, високим рівнем інтелігентності, ерудованості зможе виховати особистість, тоді успіху ви обов'язково досягнете. Дякую.

  ВідповістиВидалити