вівторок, 16 грудня 2014 р.

РОЛЬ ДИНАМІЧНИХ ГРУП В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВЧИТЕЛЯМИ ІСТОРІЇУ статті автор доводить переваги інноваційних форм методичної роботи над традиційними, висвітлюючи роботу районних динамічних груп.
Якщо ви бажаєте щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, введіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.
       В. Сухомлинський
В умовах сьогодення нагальним виступає оновлення змісту організації навчально – виховного процесу в школі. Змінюються програми, з’являються нові підручники, технології, моделі навчання, що висувають до вчителя вимоги з оволодіння та застосування в своїй практиці інновацій. Життя диктує особливі вимоги і до вчителя історії, змінюється його функція у професійній діяльності: з транслятора знань він перетворюється в творчого керівника пізнавальної діяльності своїх учнів.
Вчитель історії повинен уміти сам і навчити учнів творчо опановувати знання, застосовувати їх у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, критично осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями й навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. Учитель має оволодіти всіма складовими професійної компетентності, зокрема когнітивно-технологічною, методичною, комунікативно-ситуативною, ауто-психологічною, кооперативною, валеологічною, загальнокультурною тощо.
Сучасний вчитель історії має володіти такими професійно-освітніми складовими: знання предмету, знання методики, робота з історичними джерелами, використання ІКТ, ораторська мистецтво. Він має бути відкритим, чутливим, толерантним - ці якості визначають успішну роботу вчителя освітньої галузі «Суспільствознавство». Таким вчитель не народжується, таким він стає з роками, набуваючи нового досвіду та підвищуючи свою професійну компетентність.
Фахівці- науковці виділяють такі умови підвищення професійної компетентності вчителів:
ü позитивний духовно-моральний імідж школи: сприятливі, інноваційно-творчі умови роботи; акцент на інноваційному, творчо-пошуковому компоненті методичної діяльності; особистісно орієнтована методична підтримка діяльності вчителя з боку адміністрації;
ü довіра, можливість виявляти ініціативу, творчість;
ü налагоджена система методичної підтримки вчителя;
ü любов до професії, дітей;
ü потреба в самовдосконаленні, зокрема самореалізації, самоствердженні та самовияві; можливість отримати визнання в колективі;
ü систематична самоосвітня діяльність протягом курсового й міжкурсового періоду; навчання на курсах підвищення кваліфікації;
ü приклад і вплив учительського середовища, зокрема колег, адміністрації; об'єктивна оцінка праці, об'єктивний контроль, атестація;
ü організована робота методичних об'єднань, усього вчительського колективу в напрямку генеральної ідеї; моральне стимулювання.
Отже, одним із способів підвищення професійної компетентності вчителів є добре організована методична робота, головною метою якої є не лише надання методичної допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності, але і активізація творчого потенціалу кожного педагога.
Реалізація даної мети залежить від співпраці організаторів методичної роботи на всіх рівнях − керівників методичної служби, методистів, керівників навчальних закладів та організації ними ефективних форм методичної роботи. Тому вимоги до роботи методиста досить високі, а проблеми оновлення його функцій набувають особливої гостроти та актуальності.
Сьогодення вимагає і від методиста бути весь час у пошуку, викликає гостру потребу у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу, пошуку нових форм , які б допомагали зацікавити вчителів, розвивати їх професійний та творчий потенціал.
Визначаючи зміст і форми методичної роботи з учителями історії, враховую вимоги шкільної історичної освіти відповідно до Державного стандарту освітньої галузі „Суспільствознавство” та планую роботу щодо підвищення професійної майстерності вчителів на основі попередньої співбесіди, проведення діагностичних досліджень, анкетувань. Проведення комплексної діагностики в районі показало, що вчителі пропонують урізноманітнити, оновити форми методичної роботи, надавати більше інформації та впроваджувати сучасні технології навчання тощо.
Отож, методична робота РМО вчителів історії була організована на основі аналізу діагностики та спрямована на організацію допомоги вчителеві в підготовці до роботи в сучасних складних умовах, допомагає обрати власний шлях використання інновацій у практичній діяльності.
В 2009-2010 навчальному році в структурі районного методичного об’єднання вчителів історії розпочали роботу 4 динамічні групи:
ü з вивчення та впровадження елементів проектної технології (керівник Бакалінська О.В.);
ü з вивчення та впровадження кооперативного навчання (керівник Постолюк П.І.);
ü з вивчення та впровадження інформаційної технології (керівник Титар М.Л.)
ü з вивчення та впровадження ігрової технології (керівник Нагібіна Л.М.)
Проектуючи дану форму методичної роботи було враховано кількісний та якісний склад районного методичного об'єднання, результати діагностування та анкетування педагогічних працівників, запити і потреби вчителів історії щодо їхньої участі в районних методичних формуваннях. Проблема кожної з динамічних групи була сформульована з метою практичної реалізації єдиної науково - методичної проблеми, над яким працювало все районне методичне об’єднання учителів історії «Вивчення та впровадження інноваційних технологій на уроках історії». Зокрема, «Апробація технології кооперативного навчання», «Впровадження ігрової технології в процесі викладання історії», «Впровадження проектної технології в практику роботи вчителя історії».
Групи об’єднали вчителів різних навчальних закладів з різним досвідом роботи, які займалися одним проблемним питанням: пошуком теоретичної бази та практичним впровадженням інноваційних технології
Динамічні групи працювали за чітким планом, орієнтовною структурою якого є:
1.     Вступ (актуальність проблеми, мета, завдання).
2.     Кількісний та якісний склад членів динамічної групи.
3.     Тематика засідань, робота між засіданнями.
 Робота динамічних груп передбачала такі етапи: (див. схему)
Розпочинаючи свою роботу, члени групи поставили такі завдання: підвищити фахову компетентність, сконструювати власну систему педагогічної діяльності, обмінятися інформацією з іншими вчителями.
Впродовж своєї роботи вчителі історії підбирали теоретичну базу з даної проблеми, знайомилися з науково – методичною літературою, вивчали педагогічний досвід інших колег з даного питання. Згодом, на практичному етапі вчителі здійснювали апробацію відповідної технології в своїй практичній діяльності, підбираючи оптимальні форми та методи використання її на своїх уроках. На завершення роботи в динамічних групах, учасники засідань підготували та продемонстрували цікаві та змістовні мультимедійні презентації з практичного впровадження даного питання в своїй діяльності, оформили посібники, буклети, тощо. Окрім того, членами динамічної групи було зібрано теоретичну базу та розробки уроків з використанням даних технологій. Всі матеріали узагальнено, систематизовано в теках та розміщено на персональному блозі методиста Паливоди О.Л. для загального користування всіма вчителями історії http://history-mv.blogspot.com/p/blog-page_02.html
Отже, сьогодні все частіше, як в теоретичному доробку науковців, так і в педагогічній практиці, особливе місце займають інноваційні технології, покликані підняти весь навчальний процес на якісно новий рівень. Навряд чи треба когось переконувати в тому, що активні форми методичної роботи є необхідною умовою підвищення професійного розвитку педагогів.
Аналіз діяльності динамічних груп показав, що дана форма методичної роботи педагогів сприяла активізації участі вчителів історії та правознавства у методичній роботі, дала їм додаткові можливості для професійного зростання.

Література
1.     Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи (матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 21-22 жовтня 2010року), Кіровоград, 2012р.,
2.     О.В. Половенко Сучасні підходи до планування діяльності методичних служб (Методичні рекомендації для працівників районних (міських) методичних  кабінетів (центрів)) Кіровоград, 2006
3.     О.В. Половенко Оптимальна модель методичної роботи в сільській малокомплектнійшколі (методичні рекомендації) Кіровоград ,2007
4.     О.В. Половенко Творчі групи в системі методичної роботи методичний посібник. Кіровоград, 2008
5.     Пометун О., Фрейман Г. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні //Історія України. – 2006 , №19.- С.8-13.

4 коментарі:

 1. Цілком з Вами згоден, Олено Леонідівно, що сучасному вчителю постійно треба підвищувати свою фахову майстерність, не "стояти на місці". Для того, щоб зацікавити сучасних дітей вивчати історію (і не тільки) треба прикладати максимум зусиль, "викладатися на повну". І саме в цьому вчителю допомагає використання активних форм навчання. Сам був членом динамічної групи з впровадження ігрових технологій, постійно використовую їх в своїй практиці. Вважаю, що вони дають дуже гарні результати, особливо в молодших та середніх класах на уроках узагальнення матеріалу.

  ВідповістиВидалити
 2. Робота вчителя в динамічній групі на перший погляд може сприйматися як додаткове навантаження, яке безпосередньо не відноситься до кола професійних обов'язків педагога. Разом з тим - це чудовий спосіб залучити вчителя до самоосвіти, а значить - підвищувати його професійну компетентність. З власного досвіду скажу: робота в динамічній групі "Кооператив" реально спонукала мене поглиблювати знання у сфері педагогічних технологій. Таку роботу треба продовжувати.

  З повагою
  Постолюк Петро Іванович, вчитель історії Мануйлівського НВК

  ВідповістиВидалити
 3. Олено Леонідівно, Ваші зусилля не марні, Ви спочатку спонукаєте вчителів до роботи, а потім це стає їх внутрішньою потребою - бажанням досліджувати, аналізувати, творчо підходити до вирішення проблем освіти. Дякую за роботу

  ВідповістиВидалити
 4. Бути методистом у наш час - почесна і відповідальна місія. Саме від нього у великій мірі залежить рівень роботи вчителів того чи іншого предмету. І саме завдяки Вашій роботі, Олено Леонідівно, і роботі МО вчителів історії, я бачу рівень зростання професійної і методичної майстерності молодих вчителів, що працюють у школі. Ви на вірному шляху.

  ВідповістиВидалити