вівторок, 16 грудня 2014 р.

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА


У роботі окреслено шляхи модернізації професійної компетентності педагога в сучасних умовах та підвищення рівня навчальних досягнень учнів в освітньому середовищі Злинської загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів.
Керівник школи ‑ центральна фігура освітянського процесу. Він має не лише компетентно розв’язувати різноманітні управлінські проблеми, керувати навчальним закладом, а й бачити перспективи його розвитку, визначати шляхи модернізаційних змін з метою переведення на якісно новий рівень. Директор та його заступники мають бути лідерами цих змін.
Саме керівник школи є натхненником, душею педагогічної творчості у своєму колективі. Секрет успіху керівника – компетентність і наполегливість у досягненні мети. Бути компетентним - значить уміти мобілізувати в певній ситуації знання і досвід, інтегрувати і розв’язувати різні навчально-виховні та педагогічні завдання.
Професійна компетентність педагога визначається обсягом компетенцій, що окреслюють його індивідуальний стиль роботи, спосіб досягнення навчально-виховної мети .
Актуальною в умовах сьогодення є проблема формування інноваційної культури школи, орієнтованої на особистісний розвиток учня і педагога.
Запорукою її успішного вирішення є:
● залучення педагогічних працівників до участі в реалізації інноваційних освітніх проектів і програм;
● постійна підтримка ініціативних, творчих педагогів;
● створення умов для експериментальної діяльності;
● участь у професійних конкурсах;
● створення інструментарію виявлення професійних потреб та труднощів;
За В.О. Сухомлинським керівник вчиться майстерності передбачення, умінню запалити іскру творчості, оволодіти мистецтвом «передавання свого задуму вчителеві, збудження творчої ініціативи».
Із цією метою адміністрація нашої школи прагне експериментувати, здійснювати педагогічні дослідження, проектувати розвиток школи, ріст творчого потенціалу кожного вчителя зокрема та педколективу в цілому.
Успіх модернізаційних змін у роботі шкільного колективу забезпечується єдністю і злагодженістю дій всіх учасників навчально-виховного процесу. Управлінська компетентність потребує вміння добирати необхідні знання для виконання конкретних управлінських рішень. Адміністрація школи окреслила найважливіші складові управлінської компетентності в умовах модернізації освіти: бачення стратегії та визначення перспектив розвитку навчального закладу. У зв’язку з цим наш навчальний заклад сьогодні працює над перспективою реорганізації школи у НВК. Четвертий рік на базі школи працює дошкільна група з короткотривалим перебуванням, метою якої є підготовка дошкільнят до навчання у початковій ланці. Результатом цієї співпраці є адаптація дітей до шкільних умов та набуття відповідних навичок.
Належна роль відведена створенню оптимальної структури методичної роботи, спрямованої на підвищення кваліфікації, розвиток професійної компетентності і методичної майстерності кожного вчителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, підвищення якості навчання, виховання і розвитку учнів. Навчання обов‘язково буде результативним, якщо стосунки між керівництвом, педагогом та учнями будуть такими, які полегшуватимуть процес навчання, актуалізуватимуть бажання останнього вчитися. При цьому ключовим є питання саморозвитку та самореалізації, а основною фігурою на шляху реформування освіти має стати педагог-фасилітатор. Фасилітація як визначальна умова професіоналізму полягає якраз у стимулюванні й спрямуванні процесу самостійного пошуку інформації та спільної діяльності учнів.
Наш колектив творчий, самодостатній, який сприяє розвиткові особистості вихованців, допомагає їм здобувати знання, стимулює потребу в особистісному зростанні. Адміністрація школи підтримує таких педагогів і намагається спрямувати колектив у необхідне русло. Із цією метою у колективі визначено пріоритетні напрямки роботи:
● координація колективних форм і методів роботи (семінари, педагогічні читання, педагогічні ради);
● самоосвіта педпрацівників (атестація, курси підвищення фахової майстерності, оволодіння новітніми технологіями навчання);
● організація заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу учнів та працівників;
● активізація розумової діяльності учнів шляхом залучення до пошуково-дослідницької діяльності.
Такій роботі передувало проведення анкетування серед педпрацівників  «Готовність до здійснення фасилітативної діяльності», обробка яких показала готовність наших педагогів до такої роботи. Учителі усвідомлюють свою роль фасилітатора як помічника(термін фасилітатор походить від англ. facilitate і означає: сприяти, допомагати, полегшувати, просувати), тому на уроках панує атмосфера партнерства і співробітництва, використовуються інтерактивні форми і методи роботи: проектна методика (переважно у середній та старшій школі) стратегія критичного мислення (початкова, середня та старша школи).
Однією з важливих форм роботи у нашому колективі з підвищення професійної компетентності є консультпункт (на базі методичного кабінету, керівник Кузнєцова Л.І.) для педагогів, учнів та батьків, головним завданням якого є надання допомоги, розв’язання нагальних проблем, аналіз особистого досвіду, розширення перспективи застосування нових знань на практиці, оволодіння новими прийомами самоаналізу та самооцінювання.
Системою стало у нашій школі проведення предметних тижнів, місячників педагогічної майстерності, творчих звітів учителів, які атестуються, обмін досвідом роботи на власних блогах, сайтах, участь у районних методичних заходах – семінарах, конференціях, конкурсах, майстер-класах, створення учителями банку інтелектуальної продукції, цікавих прийомів, педагогічних знахідок. У школі діє «Педагогічна майстерня», до складу якої входять творчо працюючі учителі: Касьяненко В.В., Аристенко Л.П., Тасенко С.Д.,Кузнєцова Л.І.. Членами майстерні напрацьовано та систематизовано матеріали на допомогу молодим спеціалістам, педагогам, які мають труднощі у педагогічній діяльності.
З огляду на зміни у змісті освіти, впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій, інноваційні процеси в освіті школа взяла курс на інформатизацію навчально-виховного процесу. Саме інформатизація управління навчально-виховним процесом сприяє підвищенню рівня професійної компетентності педагогів та якості знань учнів. У школі діють програма «П‘ять кроків до успіху», «Сто відсотків», «Учень і інформаційні технології  в освіті», а також реалізуються проекти «Проектна діяльність учнів як одна із форм застосування ІКТ» (дослідницько-практичні, інформаційні та творчі, керівниками яких є учителі Аристенко Л.П., Аристенко П.І., Безкровна Ю.М., Мамонова О.М., Кузнєцова Л.І., Тасенко С.Д.).
Створюючи умови для безперервного системного підвищення кваліфікації та професійно-особистісного зростання педагогічних працівників головна роль відводиться педагогічній раді, яка проводиться у формі тренінгів, круглих столів, ярмарок педагогічних ідей, майстер-класів, презентацій та ін.
Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників забезпечується через реалізацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Впровадження інноваційних технологій як засіб досягнення результативності навчально-виховної роботи». Велику допомогу у професійному зростанні, забезпеченні освітніх потреб учнів, мотивуючи до інноваційної діяльності, надає використання мережі Інтернет. Учні школи беруть участь у районних конференціях, створюють власні блоги, розробляють проекти, займають призові місця у районних та обласних олімпіадах з базових дисциплін, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Бібліографія

Ю.Хайчина, Компетентність педагога та самоосвіта http://ru.osvita.ua/school/manage/cadre/32254/
Керівник і керівництво. Інноваційні підходи/Л.Галіцина – К.:Шк.світ, 2011.
Л.В.Корецька, А.І.Постельняк, В.П.Ткаченко Сучасний керівник:шлях до майстерності й успіху.

5 коментарів:

 1. Шановна Юлія Миколаївна! Дійсно, компетентність і наполегливість є важливими рисами сучасного керівника і Ваш досвід роботи є досить актуальним і стимулює до творчості та особистісного розвитку. З повагою Туніченко В.А.

  ВідповістиВидалити
 2. Юліє Миколаївно! Цілком підтримую визначені вашим закладом напрямки діяльності, адже запорукою успіху в будь - якій роботі є процес постійного пошуку шляхів самовдосконалення для всіх учасників навчально-виховного процесу (від учня до директора). Рухайтесь уперед, експериментуйте , і гарний результат обв"язково не забариться.

  ВідповістиВидалити
 3. Керівник сучасної школи - це менеджер, організатор, лідер, який в важких умовах, намагається створити зі школи рідний дім для колективу. Творчих успіхів в роботі.

  ВідповістиВидалити
 4. Досвід Вашої управлінської діяльності є прогресивним та актуальним. Бажаю успіхів.

  ВідповістиВидалити