понеділок, 15 грудня 2014 р.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ОСНОВА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПЕДАГОГА

Метою написання статті є виявлення шляхів та етапів підвищення професійної компетентності педагога за допомогою новітніх технологій як необхідної складової професійного розвитку особистості педагога та запорука успішного навчання учнів.
Особистість учителя – вічна тема педагогіки. Ґрунтовно і докладно про особистість учителя, його професійні компетентності та моральні якості писали у своїх працях А.Дістервег, Я.Коменський, К.Ушинський тощо. На ґрунті передових ідей видатних педагогів минулого в нашій країні та за кордоном були створені сприятливі умови для всебічного дослідження[1] суб’єктів навчально-виховного процесу, зокрема вчителя початкових класів. Вимоги до педагога початкової школи стають більш високими, професійні завдання ускладнюються, а педагогічна діяльність наповнюється дедалі глибшим творчим змістом: учитель може вносити зміни не тільки до окремого уроку, а й до навчальної програми загалом; використовуючи як традиційні, так і нові форми роботи, розробляти і впроваджувати власні підходи до навчання виховання учнів [4].                                                                                           
Кожен батько та мати бажають для своєї дитини найкращого: найкращих іграшок, найкращого одягу, найвірніших друзів… А коли дитина йде до школи, хочуть, щоб її повела у світ знань найкраща вчителька.                       
Конкурентноздатність визначається як стійка особистісна властивість свідомо і творчо реалізувати професійну компетентність. Компетентний педагог ( від лат. competens – «відповідальний, спроможний») – це учитель, який завдяки мобілізованим достатнім знанням, умінням і професійним здібностям спроможний успішно вирішувати на практиці психолого-педагогічні задачі; педагог знаючий, тямущий, здатний до професійного та особистісного зростання [2]. Оволодіти всіма складовими професійної компетентності учителеві початкової ланки допоможе реалізація кількох етапів, основним з яких виступає вміння адекватно продіагностувати, осмислити досвід власної діяльності, визначити рівень її загальної продуктивності, відповідності сучасним освітнім стандартам, спланувати освітню траєкторію професійного саморозвитку й самовдосконалення.
Часто задавала собі питання, педагогічна майстерність – це право чи обов’язок учителя? А сьогодні можу відповісти:
- Це право!  Кожен учитель здатний розвивати свою майстерність і донести її до учнів.
- Це обов’язок! Адже без педагогічної майстерності неможливо виховати творчу, обдаровану особистість.
- Це талант! Щохвилинна праця, постійний творчий пошук, бажання стати майстром.
Навчатися впродовж життя для вчителя – це прописна істина, тому професіоналізм – це не підкорена вершина, а процес набуття професійних компетенцій, що дають змогу оптимально реалізувати свої вподобання, ефективно навчати. Самоосвіта є основною формою підвищення професійної педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Щоб забезпечити собі рух вперед, необхідно бути творчою людиною, не боятися впроваджувати в життя нові методи навчання,виховання, наближати навчання до реального життя. У початкових класах навчальна діяльність уперше стала об’єктом спеціального формування, тому ключова компетентність уміння вчитися набуває найважливішого значення. Сучасна функція вчителя початкових класів – не давати учням готових знань, а вчити їх здобувати, формуючи в собі наполегливість, ціле устремління, бажання і здатність вчитися самостійно, одержувати від навчання задоволення. Спільна робота вчителя та учня початкової ланки сьогодні являє собою не пояснення та запам’ятання, а пошук істини, життєвих цінностей і смислів в умовах навчального діалогу, співробітництва та взаєморозуміння[4]. Нові освітні цілі і завдання та новий зміст початкової освіти вимагають використання нових технологій навчання, нових методичних прийомів організації навчального процесу, які б базувалися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки та свідомій і творчій діяльності вчителя (проектна технологія, інтерактивна, інформаційна, ТРВЗ, проблемного навчання…).
Я вважаю, що справжній фахівець, навіть набувши певного досвіду, ніколи не зупиняється, переосмислює уже пізнане, удосконалює свою майстерність, шукає щось нове, збагачується досвідом інших. Наші діти змінюються швидше, ніж ми. Іноді виникає відчуття, що не встигаєш за величезним обсягом інформації, базові знання, отримані в інституті, дещо застаріли, тому необхідно поповнювати свої знання досвідом колег, відвідуючи методичні об'єднання, семінари, майстер-класи. Саме тоді розумієш, яким повинен бути сучасний учитель. Він є водночас викладачем і вихователем, організатором діяльності дітей, порадником і наставником для батьків і колег, психологом, тонким і вмілим знавцем дитячих душ, і звичайно ж «учнем», який постійно вчиться, удосконалюється, прагне до кращого[3].
Як і для учня, вчителю необхідно створити «ситуацію» успіху:
- підтримувати все найкраще, змусити повірити в себе, у свої можливості;
- дати можливість вибору;
- залучати до участі у конкурсах, виставках, творчих проектах.
Я вважаю, що творчо розв’язати поставлені суспільно важливі педагогічні завдання зможе лише висококваліфікований вчитель, який повинен обов’язково володіти дослідницькими вміннями, а цього в інституті не навчать. Це вже особистісні характеристики професійної компетентності педагога. Нові педагогічні технології, впроваджувані у сучасній загальноосвітній школі потребують фахової підготовки педагога, посилення дослідницького                 компонента у професійній діяльності вчителя [5].
Згідно Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого кабінетом Міністрів України 20 квітня 2011 р., основним завданням початкового  навчання є реалізація особистісно зорієнтованого і компетентісного підходів та оволодіння учнями ключовими компетентностями: уміння вчитися, соціально-трудова, загальнокультурна, інформаційно комунікативна, здоров’язбережувальна, соціальна. Це означає, що у вчителя ці компетентності теж повинні бути сформовані. Крім того, важливого значення набуває формування соціально активної особистості, здатної об’єктивно оцінювати діяльність, сформувати і відстояти власну думку, бути активним учасником життєвих процесів. Вчитель повинен підвищувати рівень свого професіоналізму та педагогічної майстерності, вести творчий пошук. Функції професійної діяльності вчителя початкових класів навіть ширші ніж        учителя-предметника, оскільки він класний керівник і викладає різні предмети. Отже, професійно компетентною є така праця вчителя, в якій на достатньо високому рівні здійснюються педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, реалізується особистість вчителя і досягаються результати навчання та виховання школярів. Конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість.

Література
1.Зазикін В.Г. Акмеологічні проблеми професіоналізму/В.Г.Зазикін, А.П.Чернишов. – М.,1993.-148с.
2. Крамаренко А.М. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошук:зб.наук.праць/ред..кол. Сущенко Т.І. та ін.-Київ – Запоріжжя, 2003. Вип.28.- с.125-129.
3.Маркова А.К. Психологія професіоналізму/-М.: Знання, 1996. – 308с.
4.Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку  сучасної освіти/Рідна школа.-2005.-№1.- с.65-69.
5.Професійна педагогіка: навчальний посібник/В.І.Жигірь, О.А.Чернега; за ред. М.В.Вачевського. – К.:Кондор – Видавництво, 2012.-336с.
Джерела Інтернету
1.Мізіна О.В. Базові та професійні компетентності вчителя початкових класів/mizina.ucoz.ua
2.Професійна компетентність вчителя початкових класів/VKurok.ru

3 коментарі:

  1. Олено Миколаївно, Ви, дійсно, користуєтесь своїм правом: розвиваєте свою майстерність та доносите її до своїх учнів. Ви - людина обов'язку: адже саме завдяки своїй педагогічній майстерності виховуєте творчих особистостей. Ви - людина талановита, адже живете в постійному творчому пошуку. Як педагог Ви - майстер своєї справи, адже Вас люблять, поважають та цінують Ваші колеги, вихованці та їхні батьки. Тож нехай так продовжується ще не один рік! Успіхів!!!

    ВідповістиВидалити
  2. Колего, Ви дійсно справжній фахівець. Бажаю Вам і надалі плідної праці, наснаги, щоб завжди хотілось щось удосконалювати в своїй роботі, пізнавати нове, впроваджувати це і залучати до справи інших.

    ВідповістиВидалити
  3. Я вчитель хімії, і на перший погляд з Вашим фахом нічого спільного, але це на перший погляд, а якщо є такий фахівець і навчає малечу, то перейшовши до середньої школи, як з такими дітками легко проводити урок природознавства, а Ви це справжній вчитель, талановитий вчитель, вчитель від Бога, дякую Вам за ваш невтомну роботу, Творчих злетів Вам!

    ВідповістиВидалити