вівторок, 16 грудня 2014 р.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИУ статті окреслюються питання щодо використання інформаційних технологій у практиці роботи учителя.
Важливу роль у забезпеченні позитивних змін в системі освіти має вирішити удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів та підвищення їх наукового і загальнокультурного рівня. Педагогічна компетентність – це процес і результат творчої професійної діяльності, інтегрований показник особистісно-діяльнісної сутності вчителя, зумовлений рівнем реалізації його гуманістичної спрямованості. Удосконалення рівня професійної компетентності – один із основних напрямків реформування освіти. Один із головних  нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України свідчить:«Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру»[1] Швидкий розвиток сучасної науки, постійне нарощування інформації, підвищення вимог до будь-якого професіонала щодо його професійної компетентності потребують від кожної особистості прагнення й уміння систематично та наполегливо займатися самоосвітою.  Сьогодні вчитель повинен розуміти, що бути гарним професіоналом означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку.  Навчальний процес на основі компетентнісного підходу базується на принципах людиноцентризму, повазі й довірі до особистості, створенні ситуації успіху, взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу [2]. Компетентнісний підхід передбачає попит на особистість з розвинутим інтелектом, здатну конструктивно спілкуватися у багатофакторному світі, ефективно обробляти інформацію, продукувати ідеї, вирішувати конкретні життєві та професійні проблеми. Щоб сформувати таку особистість, має бути компетентний учитель, який чітко усвідомлює зміни та особливості сучасного навчального процесу, здатний мистецтво викладання видозмінити на мистецтво навчати дітей того, як потрібно самостійно вчитися навичок, що становлять основу професійної компетентності.
Сьогодні ми є свідками того, що інтернет-навчання починає преваліювати практично на всіх рівнях здобуття освіти. Відповідно в нашу професійну підготовку поступово входить ще одна компетенція - оволодіння основами інформаційних технологій та методика їх використання у своїй професійній діяльності. Використання комп'ютерних технологій та Інтернету є одним із інноваційних засобів вивчення літератури, який дозволяє стимулювати інтерес учнів до художніх творів і вивільнити чимало часу для творчої співпраці вчителя та учня. Звичайно, варто пам'ятати, що постійними компонентами у процесі літературної освіти школярів залишається літературний текст як естетичне явище та діалог, організований учителем: художній текст – читач, читач – автор, художній текст – автор – читач.
Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм в системі  середньої загальної освіти. В своїй роботі використовую комп’ютерні технології  на різних етапах уроку. Так, на етапі мотивації навчальної діяльності учнів для налаштування на емоційне сприйняття навчального матеріалу використовую аудіо(уривки із класичних музичних творів, уривки із художніх творів у виконанні майстрів слова), відео-матеріали, які містять цікаві факти біографії, творчості письменника. Часто мотивація містить проблемні питання, які розміщую на слайдах презентації.
Під час перевірки домашнього завдання  значно ефективніше розпорядитися навчальним часом дають змогу різного роду тестування, літературний диктант, завдання відшукати відповідності , розгадування кросвордів.
Навчити учнів аналізувати художній твір - чи не найскладніше завдання вчителя-словесника у курсі світової літератури. Учні 5 класу роблять перші кроки подорожі чарівним садом світової літератури. Найважливіше дітей цього віку зацікавити, викликати захоплення, адже їхнє сприйняття художнього твору перш за все – емоційне. Підручники  містять невеликі уривки із програмових творів. Щоб створити в учнів цілісне уявлення про художній твір, організовую  перегляд уривків мультиплікаційних фільмів, фрагментів кінофільмів, слухання творів у виконанні майстрів слова. У наступних класах уміння і навички аналізу художнього твору розвиваються та удосконалюються. Заохоченням до освоєння навчального матеріалу школярами може стати використання різноманітних мультимедійних додатків: презентацій, пам’яток, ілюстрацій, порівняльних таблиць, схем.
Важливим видом роботи на уроці світової літератури є вивчення біографії письменника. Щоб розвинути в учнів інтерес до письменника та його творчості, використовую таку форму роботи, як заочна екскурсія. Подорож є уявною – учні не відвідують музеїв, пам’ятних місць безпосередньо, а зображення відповідних експозицій представлені у вигляді презентацій на моніторах комп’ютера. Створення таких презентацій передбачає ретельної попередньої підготовки, яка полягає в ознайомленні учнів із науковим історико-літературним матеріалом про місця, де жив письменник; вивченні путівників, які ознайомлюють з певним місцем, музеєм.
Комп’ютерні презентації створюю сама, разом з дітьми, використовую презентації з Інтернету. Улюбленою роботою школярів є створення презентацій та їх перегляд, адже вони дають змогу узагальнити здобуті знання, синтезувати спостереження над текстом в яскравій  і доступній формі. Завдяки мультимедійним технологіям сухий теоретичний матеріал оживає: видатні прозаїки і поети перетворюються на живих людей, історичні події стають близькими, абстрактні поняття постають як конкретні явища. 
На етапі пояснення домашнього завдання використовую заздалегідь створені слайди , які дають змогу заощадити час, урізноманітнити види завдань, дати необхідні коментарі, запропонувати таблиці, які потрібно заповнити, план виконання завдання та ін.
 Використання комп’ютера на уроці, зокрема систем  презентацій призводить до:
            - підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;
            - підвищення продуктивності уроку;
            - установлення міжпредметних зв’язків;
            - змінюються на краще взаємини з учнями, «далекими» від літератури, особливо тих, хто захоплюється інформатикою.
Використовую у роботі авторські електронні посібники зі світової літератури для 5, 6, 7 класів. Тому на основі власного досвіду можу стверджувати, що учні із захопленням сприймають уроки, проведені з комп’ютерною підтримкою, краще засвоюють програмний матеріал, мають змогу ознайомитися з великим обсягом цікавої інформації, активно включаються у пошукову та творчу діяльність. Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя і учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки.
Запорука успіху кожного педагогічного працівника – в удосконаленні своєї педагогічної майстерності, у здатності до самонавчання та самоосвіти. Професіоналізм, компетентність педагога – є запорукою освіченого  компетентного підростаючого покоління.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Закон України про освіту. –К.,1996
2. Драч І. І. Системний підхід як загальна наукова основа управління формуванням викладачів вищої школи / І.І. Драч // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2012. –№ 3 (21). – С. 3
3. Дудка І. С. Використання мультимедійних технологій у процесі навчання // Завуч. -2008. - № 31.С.10-12.
4. Карташова Л. А. Роль веб-технологій у підвищенні ефективності діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Л.А. Карташова// Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2008.- №5. - С. 19-21; 2008. - №7. - С. 33-35.

3 коментарі:

  1. Погоджуюсь з Вашими тезами. Дякую за представлені цікавинки Вашої практичної роботи. Наснаги у творчих починаннях!

    ВідповістиВидалити
  2. Ваш досвід дуже цікавий. Використання інформаційних технологій на уроках дає позитивний результат. Бажаю успіхів.

    ВідповістиВидалити