вівторок, 16 грудня 2014 р.

ЗАСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ


У цій статті розкривається можливість використання елементів технології навчання як дослідження та експериментальних задач як засобу діяльнісного підходу на уроках фізики.

Сучасне навчання повинно створювати умови розвитку творчої особистості школяра. Тому важливо навчити дітей працювати самостійно. Засвоєння знань може бути успішним, якщо учні активні у навчальному процесі.
«Головна мета навчання фізики дітей в середній школі, - говорить програма з фізики, - полягає в розвитку особистості учнів засобами фізики як навчального предмета…»
Процес навчання – це двосторонній процес, який ґрунтується на діяльностях і учителя і учня. Основне завдання вчителя полягає в організації та управлінні навчально-пізнавальною діяльністю учнів, а також викладання. А основне завдання учня – учіння. В основі діяльнісного підходу лежить ідея індивідуальної активної діяльності учня, що спрямовує роботу вчителя на пошук завдань, які сприяють розвитку його особистості.
Діяльнісний підхід оптимально відповідає актуальним тенденціям розвитку сучасного суспільства, особливостям функціонування глобальних і локальних освітніх систем, гуманістичній спрямованості освіти.
На думку дослідників навчальних технологій А. З. Кіктенко, О. М. Пєхоти, О. М. Любарської «Навчання як дослідження припускає, що особливістю навчально-дослідницької діяльності учня є суб’єктивне відкриття ним нових знань на основі індивідуальної актуалізації попередньо засвоєних ним же знань і вмінь, уведення їх до особистісного пізнавального простору»
Проблему діяльнісного підходу у навчанні вивчали О. М. Леонтьєв, І. В. Родигіна, О. Я. Савченко, Н. О. Селезньова та ін. А проблема застосування експериментальних задач під час вивчення фізики розглядалась у працях С У. Гончаренка, С. П. Величка, В. П. Вовкотруба та ін.
Але, на наш погляд, не достатньо зверталася увага на використання елементів технології навчання як дослідження, експериментальні задачі під час застосування діяльнісного підходу.
Елементи дослідження можуть бути присутні на різних етапах уроку та під час проведення уроків різних типів.
Активність і самостійність учнів підвищується, якщо їх навчають не лише чути, а й осмислювати матеріал, фіксувати його у вигляді плану, тез або конспекту, виділяти головне в начальному матеріалі, або їх націлювати на пошук відповідей на питання. Найбільша пізнавальна самостійність і активність учнів проявляється тоді, коли самостійно формулюють проблеми, визначають гіпотези, планують і організовують пошук способів розв’язання навчальних проблем, шукають шляхи їх розв’язку та перевірки, аналізують отримані результати й роблять висновки. Працюючи з літературою, учень повинен аналізувати, систематизувати прочитане, виділяти основне, порівнювати.
А це також елементи дослідницької діяльності. На наш погляд, такі вміння розвиваються під час заповнення таблиць, або їх складання. Такі завдання надають роботі з підручником цілеспрямованого характеру, спонукають  учнів шукати відповіді на поставлені запитання, що сприяє уважному вивченню тексту.
Елементи технології навчання як дослідження присутні під час розв'язування задач.
Розглянемо задачу. В алюмінієвій чайник, маса якого 400г, налили 2 кг води при температурі  10  і поставили на газовий пальник, що має ККД 40%. Яка потужність пальника, якщо через 10 хв вода закипіла, причому 20г її википіло?
Дослідимо, які теплові процеси описані в задачі та за рахунок чого з’являється кількість теплоти, яка їх забезпечує.
         Аналіз умови задачі, що є своєрідним дослідженням, приводить до висновку, що разом з водою нагрівається і алюмінієвий чайник від 10  до 100 і поряд з цим випаровується 20 г води.
Дослідницькі вміння формуються під час виконання лабораторних робіт та розв’язування експериментальних задач. Лабораторні роботи сприяють формуванню вмінь працювати з приладами, обробляти та аналізувати результати.
На нашу думку, дослідницькі навички особливо розвивається під час розв’язування експериментальних задач. Оскільки такі завдання потребують не лише добрих теоретичних знань, а й вмінь проводити дослід, аналізувати результати.
В навчально – пізнавальному відношенні експериментальні задачі можуть виконуватися різні функції. Ці задачі можуть бути джерелом нових знань, сприяти закріпленню вивченого матеріалу, здійснювати узагальнення та систематизацію знань учнів. Так, під час вивчення у 10-му класі теми «Рух тіла, кинутого горизонтально» для закріплення вивченого матеріалу пропонуємо учням таку задачу
Задача №2 Визначити горизонтальну швидкість, з якою скидають гумку з парти на підлогу.
Обладнання: гумка, лінійка.
Дану задачу ділимо на три частини та сформулюємо її таким чином.
Зіштовхніть гумку з парти в горизонтальному напрямку та, користуючись лінійкою, визначіть:
1.                висоту та дальність польоту гумки;
2.                час польоту;
3.                горизонтальну швидкість, з якою скинули гумку з парти.

Таким чином, діяльнісний підхід дає можливість залучати до роботи всіх учнів класу, формувати в школярів практичні вміння та навички, розвивати їх творчі здібності. Дає можливість готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання.
Діяльнісний підхід дозволяє залучати всіх школярів до позакласної роботи, оскільки під час складання завдань для турнірів та конкурсів використовуємо тестові завдання, запитання до кросвордів, цікаві досліди, експериментальні задачі різних рівнів складності. Також учні залучаються до написання наукових робіт для участі в конкурсі – захисті МАН та обласній астрономічній конференції «Через терни до зірок».

Список використаних джерел

1.                     Галатюк Ю.М. Організація творчої навчально - пізнавальної діяльності на основі дослідницького методу навчання // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету: серія педагогічна: Інновації в навчанні фізиці та дисциплін технологічної освітньої  галузі:Міжнародний та вітчизняний досвід. – Кам'янець-Подільський д університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – Вип. 14.  123- 124
2.                     Горденко Т. А. Використання експериментальних задач з простим обладнанням на уроках фізики // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету: серія педагогічна: Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико – технологічного профілю. 2013 – 358с.
3.                     Горденко Т. А. Використання рівневого підходу до виконання експериментальних задач з простим обладнанням // Наукові записки. – Вип. 5. –Серія: Проблеми методики фізико – математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014 – 238с.
4.                     Горденко Т. А. Елементи технології навчання як дослідження на уроках фізики. // Наукові записки. – Вип. 4. – Серія: Проблеми методики фізико – математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013 – 347с.
5.                     Мантула Т.І. Моделювання процесу навчання в констексті діяльнісного підходу: [науково – методичний посібник]/ Т. І. Мантула – Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2009.-154с.
6.                     Освітні технології: Навчально - методичний посібник/ О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред.. О.М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003 – 255с.
7.                     Фізика. Астрономія. Програми для загальноосвітніх начальних закладів. 7-12 класи. – К.; Ірпінь: «Перун», 2005. – 80с.

3 коментарі:

  1. Цілком згодна з тим, що на сьогоднішній день учитель повинен не тільки дати учневі базові знання, а й навчити його самому здобувати знання і результативно працювати самостійно. І елементи дослідження на різних етапах уроку сприяють цьому. Дякую за статтю!

    ВідповістиВидалити
  2. Діяльнісний підхід дає можливість залучати до роботи всіх учнів класу, формувати у школярів практичне вміння та навички, розвивати їх творчі здібності. Дякую, Тетяно Анатоліївно, що ви ділитеся досвідом з колегами. Досвід дійсно заслуговує на увагу.

    ВідповістиВидалити
  3. Дякую Вам за статтю і вважаю, що наші науки необхідно дітям давати через експеримент, розвивати у школярів творчі здібності. Без пребільшень у Вас є чому навчитися на Ваших уроках. Предмети викладаємо різні, але ціль одна - навчити школярів, тому в подальшому я хотіла б вивчати ваш досвід, що відповідає урокам хімії

    ВідповістиВидалити