понеділок, 15 грудня 2014 р.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

У статті розглядається роль професійної компетентності педагога у викладанні трудового навчання.
                              «Педагогічна ідея – це повітря, 
у якому розправляє крила педагогічна творчість"
                                                        В.О.Сухомлинський
Головною метою трудового навчання є формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів.
Щоб досягти цієї мети,  вчитель трудового навчання  повинен освоїти сучасні технології навчання й виховання, повинен бути здатним пізнати  й розвинути кожну дитину, мати нове педагогічне мислення, йти в ногу з сучасністю.  Тому учителеві потрібно прямувати до певного ідеалу майстерності, спів ставляючи з ним якості своєї особистості і постійно розвиватись. Самоосвіта – безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення вчителя, вона сприяє розширенню теоретичних знань про компетентність, як педагогічного явища. Самоосвіта – це вид пізнавальної діяльності , яку характеризують активність, самостійність, добровільність  і спрямованість на вдосконалення  розумових здібностей, формування культури розумової праці. Основні завдання самоосвіти -  удосконалення  теоретичних знань, професійної компетентності педагога, вивчення й упровадження  в практику новітніх досягнень педагогічної науки, нових педагогічних технологій.
Підвищення професійного рівня вчителя трудового навчання, оволодіння новими освітніми технологіями, безперервна самоосвіта пов’язані з володінням інформаційними технологіями, вмінням опрацьовувати різні види інформації, адже учні потребують формування здатності до оволодіння ІКТ.
«Педагогічна компетентність – це спосіб педагога перетворювати спеціальність, носієм якої він є, у засіб формування особистості учня з урахуванням обмежень і приписів, накладених на начально-виховний процес». (Н.В.Кузьміна)[1]
ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни.[ 2]
У цьому світлі основним завданням вчителя трудового навчання є створення умов для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня, виховання в учнів любові до праці,забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодінню майбутньою  професією, вироблення умов і творчого застосування здобутих знань. [2]
«Ми виховуємо не носія знань, а людину, яка має жити в суспільстві, приносити йому користь» - ці слова В.О.Сухомлинського актуальні і сьогодні.[8]
Рівень професійної компетентності  – це сукупність його особистісних якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, особистого досвіду. Бути компетентним – бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід, професійні знання, теоретичні та практичні уміння і навички, уміло застосовувати їх на практиці, вміти  самостійно вирішувати педагогічні ситуації, сприяючи особистісному розвитку учня, використовуючи такі якості вчителя, як спостережливість, винахідливість, вміння користуватися голосом, дикцією, безпосередній  емоційно-вольовий вплив на учня, а також передбачення своїх дій.
Підвищення професійної компетентності здійснюється тоді, коли вчитель порівнює нові ідеї з ідеями в його пам’яті, поєднує кілька ідей, за допомогою міркувань та експериментів, помилок самостійно виробляє рішення проблеми і у такий спосіб навчається.
Особистий приклад вчителя трудового навчання у всьому (у ставленні до справи, дітей, вміння поважати та в міру вимагати і допомагати)  – невід’ємна якість компетентного професіонала. [3]
Залучення учнів до дослідницької роботи, до участі в конкурсах дитячої творчості, заохочення учнів до створення власних виробів, бажання й уміння працювати не за зразком, а оригінально – це шлях до оволодіння ними ключовими  компетентностями.  Ще В.О.Сухомлинський наголошував: «Дуже важливо, щоб дитина придумувала, винаходила нові комбінації з діючих моделей, складала нові агрегати. Знаходила нову застосування механізмам» [8]
В системі уроків трудового навчання чільне місце займає проектна діяльність, яка впливає на розвиток ключових компетентностей учнів, активізує творчу уяву, ініціативність і можливість учнів. Частина знань отримується учнями в процесі самостійного пошуку шляхом вирішення пошукових завдань, формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.
Вчитель організовує  різноманітну роботу учнів з засвоєння ними нових знань, вмінь та навичок, в ході якої здійснюється їхнє виховання й розвиток. Навчання трудовому навчанню  - навчання учнів власній діяльності з вивчення та оволодіння змістом предмета.  Сучасний урок  повинен будуватися на основі самодіяльності учнів в навчальному процесі, їх самоорганізації, самоконтролю, самооцінювання, розвитку їх особистості, колективної навчальної діяльності, відповідальності учнів (знає свої обов’язки, приймає їх, реалізує, контролює виконання). Учні вчаться мобілізувати в конкретних ситуаціях знання і досвід, що отримали при вивченні освітніх предметів.
Учитель спонукає учнів до формування внутрішньої мотивації до навчання, навчає їх ставити мету, планувати, відтворювати поставлені завдання шляхом практичного використання технологічних навичок.
Компетентність, як інтегрований результат індивідуальної трудової діяльності учнів, формується на основі оволодіння ними змістовими, процесуальними й мотиваційними компонентами, його рівень виявляється  у процесі оцінювання.
Результатом цієї роботи є проектні роботи (Виготовлення сувеніру "Герб рідного села", виготовлення іграшки-головоломки), нестандартні  вироби учнів.
Ураховуючи особливості освітніх і виховних значень навчальних завдань трудової підготовки учнів, можна зробити висновок, що ефективно виконати ці завдання може «…тільки вчитель трудового навчання, який освоїв сучасні технології навчання й виховання, здатний пізнати й розвинути кожну дитину, учитель, який має нове педагогічне мислення».[1]
Література

1. О.В.Ужакіна «Формула педагогічної компетентності вчителя трудового навчання. Ж-л «Трудове навчання в школі» №10, 2013 р.
2. Концепція загальної середньої освіти №12/5-2 від 22.11.2001р.
3. Віаніс-Трофименко К.Б., Лісовенко Г.В.,  Підвищення професійної компетентності педагога. Х.: Вид. група «Основа», 2007 ст.21
4.О.Головченко. Формування ключових компетентностей на уроках трудового навчання. Ж-л «Трудова підготовка в закладах освіти» №3, 2008
5.Л.М.Забродська, О.В.Онопрієнко, А.Д.Цимбалару, Л.Л.Хоружа Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: Науково-методичний посібник – Х.: Вид.група «Основа», 2007
6. А.А.Сухорукова. «Комплексний підхід до формування професійної компетентності педагогів». Ж-л  «Педагогічна майстерня» №2, 2011р.
7. А.Мальцева. «Формування життєвих компетентностей учнів засобами проектної технології». Ж-л «Трудове навчання», №6 2012 р.
8. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т.-Т.4.Ст. 335- К.: Рад. шк.,1977
   6 коментарів:

 1. Цікаво розкрито роль самоосвіти вчителя у викладанні трудового навчання. Дякую!

  ВідповістиВидалити
 2. Актуально, зрозуміло та доступно. Натхнення та успіхів у роботі.

  ВідповістиВидалити
 3. Дякую за статтю! Перевага проектно- технологічної системи саме й полягає в тому, що учні більш активно залучаються до самостійної , практичної, планової та систематичної роботи, виховується прагнення до пошуку шляхів створення нового або вдосконалення зробленого виробу.Саме це ви застосовуєте в роботі з дітьми. Успіхів вам в подальшій роботі1

  ВідповістиВидалити
 4. Індивідуалість вчителя відіграє ключову роль у зацікавленості учнів виучуваним матеріалом. Особливо це відноситься до уроків трудового навчання. Якщо вчитель сам вміє високопрофесійно виконати ту чи іншу роботу, то, звичайно, він зацікавить і дитину. Зрозуміло, що не всі учні мають здібності і бажання, але завдання вчителя саме і полягає в тому, щоб відшукати таких учнів і розвинути їхній талант. З неодноразових матеріалів виставок під час серпневих конференцій я бачу, що ви, Віктор Григорович, змогли і відшукати, і розвинути. Ви на вірному шляху.

  ВідповістиВидалити
 5. Сучасно, творчо, наполегливо! Успіхів і натхнення у роботі! Головне - уміти зробити руками!

  ВідповістиВидалити
 6. Саме в результаті формування професійної компетентності в контексті вище окреслених підходів педагог буде здатний забезпечити позитивні та високоефективні результати в навчанні та вихованні учнів.
  Успіхів Вам і творчої фантазії!

  ВідповістиВидалити