вівторок, 16 грудня 2014 р.

РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ – ПЕРЕДУМОВА УСПІХУ УЧНІВ

У статті подані матеріали щодо сучасного бачення компетентного педагога  
Наміри України щодо вступу до Європейського союзу, входження її до світової спільноти потребують від педагогів виховання активного громадянина України. Тому важливим є формування інтелекту майбутнього України через підвищення рівня професійної майстерності вчителів. Кожна дитина – талант…
Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Орієнтиром сучасних шкіл став компетентнісно орієнтований підхід до формування змісту освіти. Молода людина після закінчення школи повинна вміти активно діяти, приймати рішення, змінюватися відповідно до нових потреб.
ХХІ століття – новий етап цивілізації – інформаційний. І таке суспільство потребуватиме не лише робочих рук, а й керівників, технологів, учених, тому все більше талановитих учнів і видатних учителів зможуть уникнути загального підходу в навчанні.
Ми, педагоги, не можемо зробити всіх геніями, але можемо озброїти багатьох у нестандартних ситуаціях. Не сліпий виконавець адміністративних вказівок, а творчий, мислячий, компетентний, готовий до роботи в нових умовах педагог потрібен сучасній школі.
Тема професійної компетентності педагогів дуже актуальна сьогодні. Її актуальність визначається сучасними тенденціями розвитку суспільства; провідною роллю освіти й необхідністю забезпечити її випереджальне значення для розвитку суспільства; сучасними тенденціями розвитку системи  освіти; необхідністю запровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес.
Саме компетентнісний підхід розглядають як один із важливих концептуальних принципів, який визначає сучасну методологію оновлення освіти.
У чинних програмах школи, Загальних критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти наголошено на формуванні в школярів компетентностей на засадах компетентнісного підходу:
1.                     Основні (уміння навчитися, здоровязбережна, загальнокультурна, комунікативна, соціально-трудова, інформаційна, соціальна).
2.                     Міжпредметні (передбачають взаємозв’язок змісту й методик групи предметів чи освітніх галузей).
3.                     Предметні (гарантовані засобами одного предмета, зміст і структура яких відповідають певним елементам навчального змісту).
Щодо основної місії сучасного вчителя, то визначені перспективні завдання може реалізувати обізнаний, творчий  фахівець, а отже – компетентний.
  Педагогічна компетентність учителя – це сукупність особистісних рис, знань, умінь, що забезпечують високий рівень самоорганізації професійної діяльності, її результатів, самопізнання та саморозвиток, здатність учителя до професійного та особистісного зростання, а також розвитку кожного учня, до самоосвіти й самостійного розв’язання пізнавальних проблем.
  Бути компетентним – означає:
-  уміти мобілізувати в певній ситуації знання та досвід;
-  мати систему компетенцій;
-  інтегрувати й розв’язувати різні навчально-виховні та педагогічні завдання. [7,C.5]
Питання підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів вивчали науковці різних напрямів: А.Гін, В.Григораш,  Ю.Рабченюк, І.Жирносек, І.Зязюн, Г.Іванов, О.Касьянов та ін.
Роль сучасного вчителя дещо змінилася. Він уже не є єдиним джерелом навчання. Учитель має навчити учнів учитися, бути фасилітатором навчального процесу.
Особистості зростають лише у творчості. Отже, кредо кожного педагогічного колективу повинно бути «Від творчого директора через творчого вчителя до творчого учня».
Освіта мусить устигати за технічним прогресом, вчасно уточнювати свої завдання. Інноваційне оновлення освітніх процесів можливе за умов творчої діяльності педагогічних працівників, унаслідок якої зможе з’явитися й новий зміст навчання, і нові його форми та технології.
Творчу діяльність учнів необхідно спеціально організувати, щоб навчання сприяло максимальному розвитку їхнього мислення, пізнавальних здібностей, самостійності, а також науковому пошуку.[3,C.10]
  З цією метою педагоги повинні ставити перед собою такі завдання:
-   опанувати сучасні психолого-педагогічні діагностики вивчення особистості та соціуму;
-   упровадити сучасні педагогічні та управлінські технології для підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів;
-   відроджувати інтелектуальний потенціал України через розвиток здібностей обдарованих та талановитих дітей;
-   створити умови для поглибленої підготовки учнів із профільних предметів;
-   підготувати конкурентоспроможного випускника, здатного розкривати свої здібності в різноманітних сферах сучасного життя;
-   допомогти випускнику орієнтуватися в сучасному суспільстві, формувати його здатність швидко реагувати на запити часу.[6,C.10]
То який він, компетентний випускник школи?
Компетентний випускник школи має:
ціннісний потенціал:
-         сприйняття людського життя як головної цінності;
-         осмислення понять «честь»,  «обовязок», «відповідальність»;
-         чесність;
-         цілеспрямованість;
-         соціальна активність;
     пізнавальний потенціал:
-         знання, вміння та навички, що відповідають освітньому стандарту;
-         пам’ять; 
творчий потенціал:
-         професійні навички відповідно до особистих запитів і завдань, навички пошукового мислення;
-         творче мислення;
      комунікативний потенціал:
-         уміння виконувати роль лідера у колективі, адекватне до ситуації;
-         уміння встановлювати контакти, поважати смаки, звички інших;
      художній потенціал:
-         етична й естетична культура;
-         художньо-мистецька активність на оптимальному для кожного рівня.[2,C.18]
Життя доводить, що в складних мінливих умовах найкраще орієнтується, приймає рішення, працює творча людина.  Людина, яка здатна генерувати нові ідеї, задуми, підходи, рішення. Завдання педагогів виховати творчу людину, готову до дорослого життя. А для цього потрібно враховувати чинники впливу на розвиток учня:
-         родина (формування інтелекту в сім’ї) – генетика й розвиток інтелекту, спільна діяльність у сім’ї, проведення вільного часу батьків із дітьми; наявність бібліотеки в сім’ї, теми бесід батьків;
-         школа (розвиток світогляду та інтелекту) – вчителі; класний колектив, класний керівник, психолог, бібліотекар, учнівське самоврядування; участь у позакласний роботі;
-         засоби масової інформації – телебачення, преса, телекомунікаційні зв’язки, кіно, театр, музеї;
-         позашкільні заклади – будинок дитячої творчості, музичні школи, гуртки, художні школи;
-         вулиця – друзі, неформальні обєднання, ігрові клуби, реклама.
Відомо, що останній чинник часто ігнорують. Але сьогодні він є одним із домінантних, його не слід нехтувати.[6,C.10]
Школа працює над розвитком обдарувань та творчих здібностей учнів. У центрі знаходяться учень та служби, які працюють на його розвиток: методична, психологічна, адміністрація. Вплив на розвиток дитини реалізується через навчальні предмети, факультативи, спецкурси, гуртки, клуби за інтересами, години спілкування, участь в олімпіадах, конкурсах, пошуковій та науковій діяльності, МАН тощо.
Орієнтація сучасної педагогіки на формуваня в учнів рис творчої особистості змінює форми й принципи педагогічної діяльності. У класичній системі освіти навчальні програми ґрунтуються, як правило, на запамятуванні, накопиченні фактів та інших нетворчих формах діяльності. Тому більшість учнів, особливо з високим рівнем навчальних досягнень, чинять опір, якщо подальше навчання чи робота потребують від них виявлення творчих здібностей. Ефективне використання творчого потенціалу вчителя, який сприяє розвитку здібностей особистості,допомагає цього уникнути. Що сформувати творчу особистість, традиційних форм недостатньо.
         Отже, вчителі повинні:
-         впроваджувати інтерактивні методики;
-         використовувати можливості методу проектів та інноваційних технологій;
-         застосовувати традиційні та нетрадиційні форми проведення уроку, що сприяє розвитку критичного мислення школярів, формувати їхню активну пізнавальну діяльність.[4,C.25]
Суспільство, яке базується на знаннях, має майбутнє. Отже, можна зробити висновок, що уміння забезпечити умови для професійного розвитку кожного вчителя – одне з головних завдань методичної служби школи. Головним результатом цієї роботи є підвищення майстерності через запровадження сучасних інформаційних технологій, готовність та вміння кожного вчителя правильно організувати свою роботу з учнями, що впливає на підвищення мотивації навчання, на зростання інтересу учнів до здобуття знань.[5,C.25]
Отже, професійна майстерність відіграє вирішальну роль у формуванні розвиненої людини, здатної працювати в інформаційному просторі.
ЛІТЕРАТУРА
1.     Авраменко О.В., Лутченко Л.І., Шлянчак С.О. Формування компетентностей особистості в сучасній школі: Методичний посібник.- Кіровоград, 2010.- 80С.
2.     Бєлова І., Плакун Т. Формування ключових компетентностей як складова становлення успішної особистості школяра // Завуч. – 2012.- №23 (497). – С.17-28
3.     Ваніна Л. Самоосвіта учнів – умова творчого розвитку// Завуч. – 2003.-№8 (158).-С.10-11.
4.     Доні Л. Життєва компетентність та життєво творчі компетенції особистості // Завуч.-2009. - №34 (400). – С.22-26.
5.     Зіновєва Т. Формування ключових компетентностей учнів // Директор школи. – 2005. - №3 (379). – С.24-26.
6.     Мітковська І., Шапіро Г. Розвиток фахової компетентності педагогів // Завуч. – 2011. - №28 (466). – С.9-12.
7.     Рущинська А. Розвиток професійної компетентності педагогів // Завуч. – 2012.- №7 (481).- С.5-12

3 коментарі:

 1. Шановні колеги, учасники конференції! Проблема фахової компетентності педагога є актуальною в умовах сучасної школи. Поділяючи думку автора, дозволю собі додати наступне. Розбудова української національної школи насамперед вимагає істотного поліпшення якості та ефективності роботи педагогічних кадрів. Вирішення цього завдання безпосередньо пов'язано з проблемою підвищення фахової майстерності педагогів, яка вирішується передусім через впровадження інноваційних технологій навчання. Робота учителя повинна бути сучасною, цікавою, спрямовувати учасників навчально- виховного процесу на формування ключових компетентностей, згаданих у статті.

  ВідповістиВидалити
 2. Тема виступу актуальна , вона перегукується з думками видатного діяча освіти і науки України професора Жерносека І.П. , який писав з цього приводу : «Показниками компетентності педагогів є: розвиток їх світоглядної культури, що включає в себе як важливий компонент політичну культуру; розвиток їх соціальної активності; удосконалення моральної культури ; розвиток естетичної культури, підвищення компетентності учителів в галузі літератури, музики, живопису тощо; підвищення культури педагогічної праці, що проявляється у вмінні планувати свою роботу, економити час, раціонально організовувати працю учнів.»

  ВідповістиВидалити
 3. Цілком погоджуюсь. Робота учителя повинна бути цікавою, сучасною. Вчителі повинні
  впроваджувати інтерактивні методики, щоб щодня, щохвилини зацікавлювати своїх вихованців до нового і світлого життя.

  ВідповістиВидалити