вівторок, 16 грудня 2014 р.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ШКОЛИУ статті висвітлені питання щодо використання інформаційних технологій в управлінській діяльності
Упровадження в освіту інформаційно-комунікаційних технологій сприяє підвищенню її якості, а також удосконаленню організації діяльності освітнього закладу та управління ним. Застосування інформаційних технологій у системі управління школою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему роботи школи в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність роботи закладу.
У школі функціонує комп’ютерний клас, комп’ютери на робочому місці директора, заступника, педагога-організатора, практичного психолога, бібліотекаря, в навчальних кабінетах, об’єднані в локальну мережу школи, під’єднанні до Інтернету. Впровадження інформаційних технологій в школі проводимо, як в управлінській діяльності (ведення і оформлення внутрішкільної документації, створення і використання бази даних учителів та учнів школи, моніторинг діяльності вчителів, участь у інтерактивних телеконференціях, скайп-нарадах, пошук і збір нормативно-правової інформації за допомогою Internet, використання електронної пошти, та і в навчальній діяльності (вивчення комп’ютерних та інформаційних технологій, використання педагогічних програмних засобів при викладанні навчальних предметів, комп’ютерне тестування і контроль знань, користування електронними бібліотеками, видання шкільної газети, методичних розробок, шкільних збірників: альманахів, користування електронними текстами художніх творів, використання електронних енциклопедій, тощо);
Кроком на шляху організаційно-педагогічного забезпечення використання комп’ютерної техніки як засобу підвищення ефективності навчально-виховного та управлінського процесу стало використання технологій, орієнтованих на розв’язання адміністративних проблем, які є специфічними саме для освітнього закладу: систематизація і обробка за допомогою комп’ютера всієї шкільної документації, створення аналітичної бази діяльності навчального закладу. Так ми маємо досвід використання для роботи адміністрації школи комплексу програм “Ефективна школа”.
Даний програмно-технічний комплекс дозволяє значно полегшити роботу директора школи та його заступника, упорядкувати ведення шкільної документації, систематизувати управлінську діяльність адміністрації. Одночасно може вирішуватися проблема забезпечення повною та оперативною інформацією про діяльність школи, забезпечувати відповідний рівень контролю.
Усі завдання перш за все зорієнтовані на виконання безпосередніх фунціональних обовязків директором, заступником директора та секретарем школи.
Програма дає можливість створення баз даних про контингент учнів і співробітників школи, включає автоматичне ведення табелю, тарифікацію, шкільну мережа, навчальні плани. Кожен із відповідальних осіб може працювати як із своїми програмами, так і з іншими. Наступним етапом є використання для зазначених цілей можливостей програмного комплексу ІСУО. У тому числі не лише для вирішення усіх зазначених вище завдань, а й для автоматичної підготовки статистичної звітності.
Крім цього ураховуючи досвід використання програми автоматичного складання розкладу уроків „Ректор”, у поточному році ми плануємо оволодіти такою ж функцією програмного комплексу ІСУО.
Наступна програма, досвід використання якої в нашій школі з 2004 року має позитивні результати - автоматизований річний план роботи навчального закладу.
З річним планом роботи ми працюємо в наступних режимах: робота з довідниками (в цьому режимі можна відредагувати назви розділів плану, додати відповідальних або підсумки), занесення та зміна даних (можна доповнити або змінити занесені заходи), огляд і друк заходів (параметри огляду заходів визначають часовий інтервал та заходи, за якими напрямками роботи виводити звіти), контроль виконання заходів (можна контролювати процес виконання заходів за розділами, за відповідальними, за підсумками, за виконанням, а також можна обрати період для контролю), план на тиждень, або на місяць (можна отримати план роботи на конкретний тиждень (місяць) за всіма розділами, відповідальними за виконання та підсумками).
Впроваджуючи інформаційні технології в управлінську діяльність керівника школи, нами створені бази даних учителів та учнів школи, програми моніторингових досліджень, електронний річний план роботи школи. Матеріали про кількість учнів та класів школи; наповнюваність класів, повні та неповні сім’ї, склад педагогічних працівників школи, учні, які залучені до гуртків, що працюють у школі, оздоровлення учнів школи; багатодітні сім’ї, в яких виховуються учні школи, та багато інших широко використовуються для підвищення ефективності роботи закладу.
Науково-методична проблема школи була спрямована на впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес. З цією метою в закладі проводилась протягом року робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій навчання, а саме проводилась апробація програмного забезпечення з навчальних предметів; продовжено впровадження у навчально-виховний процес електронних енциклопедій, довідників та інших електронних засобів, обладнано бібліотеку школи комп’ютерною технікою, з підключенням до мережі Інтернет та доступу до електронних підручників з усіх предметів, як учнів школи так і вчителів. Проведено систематизацію та створення електронної бази освітніх законодавчих актів, наказів директора школи з основної діяльності.
Проводиться в закладі розробка методик застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів (математики та української мови та літератури) на базі мультимедійного класу.
У своїй роботі ми користуємось програмними продуктами, які допомагають підвищити рівень навчально-виховного процесу. Зокрема, програма для тестування учнів з будь-якого предмету Тест-W2.
Після закінчення тестування програма оцінює роботу учня за 12, 9, 6, 2 -бальною шкалою, а також дає можливість проаналізувати правильні і неправильні відповіді; є можливість включити підказки під час розгляду питань, які не були зараховані при тестуванні, тобто за допомогою даної програми можна формувати навики самостійної роботи учнів.
Програма проста в користуванні, тому її може застосувати вчитель, який має елементарні навички користування компютером. Чим більшою, обємнішою є база, тим менше однакових запитань при повторному виконанні тесту. Порядок запитань при кожному запуску програми різний. На сьогодні за допомогою цієї програми створено тести для тематичної атестації з інформатики для 5 - 11 класів. Готуючись до заліків, контрольних та самостійних робіт, учні матимуть можливість самостійно працювати з тестовими програмами, виконувати тренувальні види робіт за комп’ютером.
З часом виникла потреба оновлення шкільного сайту. Матеріали для шкільного сайту добиралися адміністрацією школи, учителями та учнями. Шкільний сайт вийшов досить потужний. Багато корисної інформації для вчителів, учнів, громадськості розміщено на ньому. Перш за все це представлення роботи школи, тому одна з основних web-сторінок - візитка школи, електронна версія шкільної щомісячної газети «Перерва», блоги вчителів.Бібліографія

1. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. Монографія. – 2-е вид. – К.: Логос, 2002. – 140 с.
2. Забродська Л. М. Принципи відбору змісту програмних засобів навчального призначення // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004.
3. Калініна Л. М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Моногр. – К.: Айлант, 2005. – 275 с.
4. Лунячек В. Е. Використання нових інформаційних технологій в організаційному механізмі управління загальноосвітніми навчальними закладами м. Харкова // Вісник Харківського університету №506. Сер.: “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м .Харкова”: В 2 ч. – 2010. – Ч. 2. – С. 7-10.
6. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Шкільний світ, 2003. – 400 с.
7. Компанія “Дієз-продукт” провідний виробник програмних засобів для національної системи освіти та сучасних рішень для управління освітою – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.diez-product.com.ua/
8. Офіційний сайт розробників програми «Net Школа Україна» –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://net.elnik.kiev.ua

3 коментарі:

  1. Дійсно, Олексію Анатолійовичу, у Вас багатий досвід використання ІКТ в закладі, що свідчить про готовність педагогів до впровадження електронного навчання, а учнів - до формування в них навичок 21 століття.
    Розмістіть посилання на сайт вашого навчального закладу та блоги вчителів.

    ВідповістиВидалити
  2. Сьогодні для нашого колективу, справді, важливим є розширення та удосконалення інформаційного середовища навчального закладу. Саме це і є пріоритетним завданням у роботі директора

    ВідповістиВидалити